Mangfold og likestilling i offentlig sektor 2013

NOU'ene Struktur for likestilling  (2011:18) og Politikk for likestilling (2012:15) har med bred støtte fra både offentlig og privat sektor slått fast at det er stort behov for kompetanseheving på områdene likestilling og mangfold. Senter for likestilling og Universitetet i Agder har derfor skreddersydd et kurs for å imøtekomme dette behovet.  Kurset har som mål å inspirere deg som jobber i offentlig sektor og gi deg kompetanseheving i rollen som arbeidsgiver og tjenesteprodusent. 

Fokus på likestilling og mangfold er viktig for å skape et rettferdig og konkurransedyktig arbeidsmiljø, gi virksomheten nye muligheter og godt omdømme, samt sikre gode og likeverdige tjenester til brukerne. Formålet med kurset er å gi deltakerne praktiske verktøy for å jobbe med likestilling som arbeidsgiver og tjenesteprodusent. Kurset vil bli gitt våren 2013, med fire samlinger ved Universitetet i Agder, Gimlemoen. Les mer om bakgrunnen for kurset her.

Hva vil kurset fokusere på?

Kurset vil vise deltakerne hvordan de kan gå frem for å integrere likestillings- og mangfoldsperspektiv som myndighetsutøver, tjenesteyter og arbeidsgiver. Dette vil gi bedre kvalitet og mer individuelt tilpassede/likeverdige tjenester, styrke den strategiske planleggingen og gi bedre grunnlag for beslutninger, samt gi muligheter for bedre arbeidsmiljø, rekruttering og omdømme. Det vil bli gitt grunnleggende kunnskap og vist til konkrete eksempler.
Dette er en opplæring der den enkelte aktør selv kan se hvordan det er mulig å tenke og nærme seg problemstillingene. Målet er å bryte med tillært tenkemåte for å kunne se andre løsninger.

Fokusområder:

  • Tjenesteprodusentperspektivet: Likeverdige offentlige tjenester
  • Arbeidsgiverperspektivet: Aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Gode eksempler og metoder fra praksisfeltet
  • De ulike diskrimineringsgrunnlagene, samt lovverket

Hver kursdag har ulikt hovedtema som utgangspunkt med disse feltene som perspektiv.  Dette gir deltakerne en generell og bred innføring samtidig som man får sett på spesifikke områder gjennom gode eksempler fra praksisfeltet. 
Foredragsholderne har lang erfaring innen likestillings- og diskrimineringsfeltet, og representeres blant annet av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), med flere. I tillegg er praksisfeltet godt representert gjennom foredragsholdere fra ulike kommuner, organisasjoner og kompetansesentrene Senter for likestilling og Likestillingssenteret. Se mer info om foredragsholderne her.

Hvem vil ha utbytte av kurset?
Kurset er særlig rettet mot ansatte i offentlig sektor, og kan blant annet være aktuelt for ansatte som jobber i rådmannens stab, HR-avdeling, planavdeling, NAV, med videre.

Kursopplegg
Kurset består av dagssamlinger med workshop og forelesere med ekspertkompetanse på sine respektive felt. Samlingene vil fokusere på de ulike grunnlagene for likestilling og diskriminering, og hver bolk er bygget opp av følgende tre komponenter:

  • Fakta og kunnskap
  •  Kompetanse
  •  Gode praktiske eksempler
  

Du står fritt til å delta på de samlingene du ønsker. Du vil få det beste utbyttet ved å delta på alle fire samlingene da likestillings- og mangfoldsfeltet er såpass innfløkt at det er vanskelig å skille det ene feltet fra det andre. Du må delta på alle fire kursdagene for å kunne få kursbevis.

Utbytte
Ved kursslutt skal deltakerne ha en god og bred forståelse av hele likestilling- og mangfoldsfeltet. Deltakerne vil få kjennskap til verktøy for hvordan de på en kostnadseffektiv og planmessig måte kan jobbe med likestilling og mangfold, oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt bli bedre og mer effektive tjenesteprodusenter. Kurset gir utfyllende kompetanse innen det flerdimensjonale likestillings- og mangfoldsperspektivet slik at deltakerne lærer å når og hvor et perspektiv på funksjonsnivå, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion, m.v., er relevant og nyttig.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.