Bakgrunn for kurset

Befolkningen skal møte likestilte og likeverdige offentlige tjenester uavhengig av hvilken gruppe og kategori vedkommende hører til. Offentlig sektors prosedyrer og rutiner er ofte kjønns- og mangfoldsblinde, noe som kan føre til ubevisst forskjellsbehandling. 

Norsk likestillingspolitikk bygger på antidiskrimineringslovgivning, positiv særbehandling, kvotering og en integreringsstrategi ofte henvist til som mainstreaming. Integreringsstrategien forutsetter at alle tar ansvar for likestillingsarbeidet på det området i samfunnet de selv har ansvar for. Politikere, ledere, planleggere, tjenesteutøvere og andre aktører må ha bevissthet, kunnskap og virkemidler for å igangsette et systematisk likestillingsarbeid i sin virksomhet.

Det er stort behov for å se på offentlig sektor i et likeverds- og likestillingsperspektiv. En undersøkelse blant kommuner i Møre og Romsdal viser at svært få eller ingen kommuner ser ansvaret for likestilling som samfunnsplanleggere og tjenesteutøvere (Thunem 2010), og andre undersøkelser viser den samme tendensen for andre offentlige aktører. Det vi ser er at det er på arbeidsgiverområdet det foregår mest likestillingsarbeid, men også her mangler det systematikk og kontinuitet. Likestillingsperspektivet er i minst grad forankret i aktørenes rolle som offentlig myndighet, det vil si som samfunnsplanlegger og tjenesteyter.

Likeverdige offentlige tjenester står sentralt i oppgavene for offentlig sektor og tar utgangspunkt i likestilling og ikke-diskriminering i den offentlige virksomhetens tjenesteyting.  Det betyr at alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset den enkelte, og at tjenesteyterne tar hensyn til at folk er forskjellige og tilrettelegger systemene sine etter menneskene de er til for.

Offentlig sektor er i tillegg lovpålagt å jobbe aktivt, målretta og planmessig for å fremme likestilling på bakgrunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. De har også en redegjørelsesplikt, hvor de skal redegjøre på likestillingstilstand, hvilke målrettede tiltak som er satt i verk og forslag til nye målrettede tiltak. Dette skal rapporteres i enten årsrapport, årsmelding eller årsbudsjett.

Vi har skreddersydd dette kurset for å imøtekomme disse, og andre utfordringer vi vet offentlig sektor står ovenfor. Kurset vil vise deltakerne hvordan de kan gå frem for å integrere et likestillings- og mangfoldsperspektiv som myndighetsutøver, tjenesteyter og arbeidsgiver. Dette vil gi bedre kvalitet og mer individuelt tilpassede/likeverdige tjenester, styrke den strategiske planleggingen og gi bedre grunnlag for beslutninger, samt gi muligheter for bedre arbeidsmiljø, rekruttering og omdømme. Det vil bli gitt grunnleggende kunnskap og vist til konkrete eksempler. 
Dette er en opplæring der den enkelte aktør selv kan se hvordan det er mulig å tenke og nærme seg problemstillingene. Målet er å bryte med tillært tenkemåte for å kunne se andre løsninger.

Vi har i denne omgang valgt å fokusere på offentlig sektor. Det kan være muligheter for at vi utvider dette fokuset ved en senere anledning til også inkludere større bedrifter i privat sektor. Privat sektor står for øvrig fritt til å delta på kurset, men må da ta høyde for at alle kursdagene er skreddersydd offentlig sektor og dermed tar for seg både arbeidsgiver, - og tjenesteprodusentperspektivet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.