Forelesere

Vi har hentet inn gode forelesere fra Stavanger, Kristiansand, Oslo, Hamar og Stockholm for å sikre at praksisfeltet blir godt presentert og representert. Under ser du hvem det er som kommer, og hvilken kompetanse de har.

 

 Brit Djupvik-Semner, cand.jur. fra Universitetet i Oslo, er advokat.  Hun er videre Master of Law in European Union Law (Employment) fra University of Leicester, England (2002).  Hun har mange års erfaring fra arbeid som advokat i arbeidslivsorganisasjoner innen statlig, kommunal og privat sektor. Djupvik-Semner jobber i dag for Norsk Industri som er NHOs (Næringslivets Hovedorganisasjon) største landsforening.

 

 Goro Ree-Lindstad har arbeidet som saksbehandler i UDI, som prosjektkoordinator i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune og ledet flyktningtjenesten i Stange kommune. Goro har vært ansatt som seniorrådgiver på Likestillingssenteret siden 2008, og arbeider mest med mentornettverk, aktivitets- og redegjørelsesplikt, mangfoldsrekruttering og arbeidsmiljø i teknologibedrifter.

 

  Joseph Salomonsen har gode kunnskaper innenfor migrasjon og integrering. Han er nå FoU ansvarlig i IMDi og har vært leder for Kristiansand Innvandrerråd, styremedlem i Stiftelsen Arkivet, og Europabevegelsen. Salomonsen har publisert flere artikler, bl.a. en artikkel om Folkeavstemninger: “The Democratic Surplus” som vant Europaråds paper konkurranse 2010. Han har videre hatt en sentral rolle i gjennomføringen av en evaluering av det norske statsborgeregelverket. (Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010). Joseph behersker norsk, engelsk, fransk, og persisk. Han er foruten trent i bibelsk hebraisk & koranisk arabisk.

 

  Øyvind Økland er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og NLA Mediehøgskolen. Hans spesialfelt er interkulturell kommunikasjon, medier, migrasjon, ungdomskultur og globalisering. Våren 2013 gir han ut boken Innvandrerungdom og mediebruk. Norsksomalisk ungdom i en global medieverden på Portal forlag.

 

  Ingrid Hauge Rasmussen er seniorrådgiver i personal og organisasjon i Stavanger kommune med fagansvar for mangfold og integrering. Rasmussen leder et tverrgående nettverk som skal sikre samordning på området og fagansvarlig for kommunens veiledertjeneste i flerkulturelt arbeid. Hun er utdannet sosionom og har jobbet med mangfold og integrering i snart 25 år.

 

Claus Jervell har jobbet som seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet siden 2006 og leder LDOs arbeidslivssatsning. Han har en utradisjonell bakgrunn som kokk og fagforeningsmann. I tillegg har han jobbet i Kina og studert kinesisk. Han er opptatt av at likestilling er praktisk personalpolitikk og at god personalpolitikk er likestilt og ikke-diskriminerende.

 

  Marie Trollvik jobber på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hvor hun er programsjef for Program för hållbar jämställdhet som er Sveriges største likestillingssatsning med årlige overføringer på over hundre millioner. Marie har en bakgrunn som personalsjef og erfaring fra privat såvel som offentlig sektor, og kommer opprinnelig fra Hamar.

Knut OftungKnut Oftung arbeider som seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet. Han har jobbet med temaer som kjønnssosialisering, vold i nære relasjoner og arbeidsdelingen mellom menn og kvinner. Oftung er utdannet sosiolog og har skrevet doktorgrad om skilte fedres forhold til barna etter samlivsbrudd. Han har vært leder av Nettverk for forskning om menn og redaktør av det nordiske mannsforskningstidskriftet NORMA.

 

bjarne_markussen_imagelargeBjarne Markussen jobber som førsteamanuensis på institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Han underviser bl.a på likestillingsstudiet, og er en av ildsjelene i Wergelandstiftelsen.

profilbildeLeneMordal

 

 

 

 

Lene Mordal jobber som prosjektleder for prosjekt mot tvangsekteskap, ekstremkontroll og æresrelatert vold i Kristiansand kommune. Hun arbeider også med kompetanseheving i hjelpeapparatet, og er initiativtaker til organisasjonen Sisters som jobber relasjonsrettet med ungdomsgrupper for blant annet likestilling. Mordal har tidligere erfaring fra arbeid med voldsutsatte og risikoutsatt ungdom. Hun er utdannet innenfor psykologi og statsvitenskap med videreutdanning i vold i nære relasjoner.

 

Berit Vegheim

 

 

 

 

Berit Vegheim er utdannet kriminolog. Siden 2002 har hun arbeidet i Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen. Vegheim har siden midten på 90 tallet jobbet med antidiskrimineringslovgivning, og menneskerettigheter. Vegheim var medlem av Manneråkutvalget som utredet NOU 2001:22 Fra bruker til borger. Ellers har Vegheim arbeidet interessepolitisk i mange år, både i kvinnebevegelsen og i funksjonshemmedes organisasjoner.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.