Samlinger

Samlingene
26. februar: Likestilling i praksis – rollen som tjenesteyter og arbeidsgiver
19. mars: Nasjonale føringer for likestillings- og diskrimineringsarbeid
23. april: Mangfold, likeverd og inkludering i rekruttering og tjenesteyting
28. mai: Vi er alle like, men likevel forskjellige

1.       Likestilling i praksis – rollen som tjenesteyter og arbeidsgiver

Hvordan kan vi skrive gode redegjørelser og være gode tjenesteytere?  Kan likestilling gi merverdi?
Sverige har hatt en storsatsning på likestillings- og integreringsfeltet. Gjennom program for «Hållbar jämställhet» har det vært en omfattende satsning på likestillingsintegrering, drevet av Sveriges Kommuner och Landsting(SKL). Svenske kommuner har jobbet godt og planmessig over en lengre periode, og norske Marie Trollvik, programansvarlig for «Hållbar jämställhet», kommer for å fortelle hvordan man kan jobbe med likestilling i en kommune, hvilke effekter det har, og hvordan det påvirker arbeidsgiveransvaret og tjenesteproduksjonen. Skal vi oppnå vedvarende likestilling, så er kvalitet på tjenestene et nøkkelord.

Goro Ree-Lindstad, rådgiver ved Likestillingssenteret avslutter dagen med å gå gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og gir konkrete eksempler på gode redegjørelser. Hun vil vise hvordan aktivitets- og redegjørelsesplikten er et godt verktøy for å bli bedre tjenesteytere og arbeidsgivere.

   2.       Nasjonale føringer for likestillings- og diskrimineringsarbeid

Hva legger vi i likestillingsbegrepet, hvorfor er det viktig med likestilling? Hvem angår det? Hvilke lovverk er det som gjelder i forhold til likestilling og diskriminering? Hva er veien videre for likestillingssatsningen i Norge? 
Barne-likestillings og integreringsdepartementet har nylig gitt ut to utredninger, en som går på struktur for likestilling, og en på politikk for likestilling som basert på nyere forskning og kunnskap utreder for likestillingssituasjonen i Norge.  En representant fra arbeidsutvalget vil gi en kort oversikt over likestillingsutfordringer i Norge, samt presentere forslag til strukturelle endringer og tiltak.

Videre vil Brit Djupvik-Semner, advokat ved Norsk Industri og medforfatter av boken «Likestillings- og diskrimineringslovene –Bind 1»,  gi en grundig innsikt i likestillings- og diskrimineringsjusen.

  3.       Mangfold, likeverd og inkludering i rekruttering og tjenesteyting

Vi inviterer Integrerings- og mangfoldsdiretoratet Sør (Imdi Sør) til å presentere tall og fakta fra regionen. Det vil være særlig fokus på inkludering i lokalsamfunnet og arbeidsdeltakelse. Hva bør kommunene tenke på som tjenesteprodusenter for personer med minoritetsbakgrunn? 
Øyvind Økland vil snakke om interkulturell kommunikasjon og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer. 
Ingrid Hauge Rasmussen fra Stavanger kommune vil gi en gjennomgang av hvordan de har jobbet med mangfold, likeverd og inkludering som både arbeidsgiver og tjenesteprodusent.

 4.       Vi er like, men likevel forskjellige

Er nedsatt funksjonsevne det samme som nedsatt arbeidsevne? Hva vil det si med indirekte diskriminering? Hvordan gi et likeverdig offentlig tilbud til transpersoner? Hvordan skal man møte homofile og lesbiske?  Hvilke tiltak kan kommunene benytte seg av? 
Den siste bolken i kurset fokuserer på de øvrige diskrimineringsgrunnlagene; nedsatt funksjonsevne, alder, seksualitet, universell utforming og vold i nære relasjoner.  
Likestillings- og diskrimineringsombudet vil ha hovedansvaret for denne komme med gode praktiske eksempler på utfordringer og tiltak. 
Vi inviterer også lokale interesseorganisasjoner på feltet for å gi oss et innblikk i deres arbeid og de utfordringer deres medlemmer møter.

 

Teksten oppdateres

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.