A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Forskning


Forskningsstrategi | Søk FoU-midler | Forskere | Senterets publikasjoner | Forskning ved UiA | Gender mainstreaming

Kjønn- og likestillingsforskning ved Senteret og UiA

Senter for likestilling ble etablert i 2008, og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og andre regionale aktører. Senteret skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som også inkluderer dimensjoner som etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og funksjonsevne. Med bakgrunn i Agders lave grad av kjønnslikestilling har Senter for likestilling hatt et særskilt fokus på kjønnsbalansen på ulike regionale samfunnsarenaer, og skal ha det også fremover. I den nye forskningsstrategien vil imidlertid spesielt minoritetsperspektiver få en større plass enn det til nå har hatt. 

Senterets aktiviteter skal spenne over hele FoU-kjeden, fra grunnforskning på den ene siden til forskningsbasert rådgivning på den andre siden. Senteret skal prioritere forskning med både vitenskapelig og samfunnsmessig relevans, og forskning som gir anvendbar kunnskap om likestillingsutfordringer som særlig preger landsdelen skal vektlegges. Senteret skal samordne informasjon om ulike likestillingsprosjekter og –aktiviteter i regionen, og være en arena for utvikling og koordinering av større, regionale FoU-prosjekter. Formidling og bidrag i offentlig debatt skal være et viktig mål i alle senterets aktiviteter. Senteret skal inngå i nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til kjønn og likestilling.    

Senteret vil først og fremst bidra med frømidler til prosjekter som søker finansiering hos andre finansieringskilder og som inngår i en plan om faglig utvikling og samarbeid – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Samtidig vil senteret også kunne finansiere prosjekter som er viktige faglig og regionalt, nettopp fordi det er vanskelig å få finansiering andre steder. Senteret vil primært støtte likestillingsforskning (ut fra et bredt likestillingsbegrep), men vil også kunne støtte kjønnsforskning samt forskning som ikke primært handler om kjønn/likestilling, men som inkluderer likestillingsperspektiver. Forskningens regionale relevans og betydning for oppbygging av regional kompetanse vil ha betydning, og senteret vil også prioritere forskningsprosjekter som har synergier med andre aktiviteter i regi av senteret. Prosjekter som støttes av senteret vil møte krav om formidling mot både andre forskere og mot offentligheten generelt.      

Les mer om vår forskningsstrategi HER