A A A   Høykontrast   Nettstedskart   Kontakt Facebook Rss English edition
Senter for likestilling

Forskning


Forskerportretter | Forskningsstrategi | Forskere | Senterets publikasjoner | Publikasjoner ved UiA/Agderforskning | Gender mainstreaming

Forskning om likestilling og inkludering ved Universitetet i Agder og Agderforskning

Senter for likestilling ble etablert i 2008, og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Agderforskning og andre regionale aktører. Senteret skal samle og styrke forskning og kompetanse på likestilling på Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling i regionen. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Med bakgrunn i Agders lave grad av kjønnslikestilling har Senter for likestilling hatt et særskilt fokus på kjønnsbalansen på ulike regionale samfunnsarenaer, og skal ha det også fremover. I den nyeste forskningsstrategien har imidlertid spesielt etnisitetsperspektiver fått en større plass enn de til nå har hatt.

Senterets aktiviteter skal spenne over hele FoU-kjeden, fra grunnforskning på den ene siden til forskningsbasert rådgivning på den andre siden. Senteret skal prioritere forskning med både vitenskapelig og samfunnsmessig relevans, og forskning som gir anvendbar kunnskap om likestillingsutfordringer som særlig preger landsdelen skal vektlegges. Senteret skal samordne informasjon om ulike likestillingsprosjekter og –aktiviteter i regionen, og være en arena for utvikling og koordinering av større, regionale FoU-prosjekter. Formidling og bidrag i offentlig debatt skal være et viktig mål i alle senterets aktiviteter. Senteret skal inngå i nasjonale og internasjonale nettverk knyttet til kjønn og likestilling.

Les mer om vår forskningsstrategi HER