Æresrelatert vold på Agder

Agderforskning har fått midler fra IMDi Sør og Senter for likestilling til et forprosjekt om æresrelatert vold på Agder.
Prosjektet er i gang og består av to ulike deler:  

  1. Utredningsdel. Nøkkelinformanter i Agderregionen intervjues om den regionale kvalitative og kvantitative kunnskapen på feltet, om eventuelle kunnskapsbehov og om deres syn på forbedringspotensiale i hjelpeapparatet.
  2. En eksplorerende studie av relasjoner mot dette hjelpeapparatet sett fra ståstedet til personer som har opplevd æresrelatert vold. Fokus er rettet mot å få frem det som har fungert og ikke fungert godt nok i disse relasjonene, og også mot å identifisere kunnskapsbehov.

Prosjektet er i ferd med å etablere en regional referansegruppe og har fått Anja Bredal, forsker ved NOVA, som kvalitetssikrer. Det viktigste formålet med forprosjektet er å berede grunnen for videre forsknings- og utviklingsmidler.
Fra Agderforsknings side arbeider May-Linda Magnussen og praksisstudent Minela Kosuta i prosjektet, og arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2016.
Ved spørsmål, kontakt prosjektleder May-Linda Magnussen på telefon 48010547. 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Gimlemoen 25 E
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.