26.11.07 Referat fra styremøte

Styremøte: Forprosjekt Senter for likestilling

Møtedato: 26.11.07

Styreleder: Per Kristian Egeberg, viserektor for forskning, formidling og nyskaping, Universitetet i Agder, Elisabeth Haaversen, Likestillingsrådet, Agderrådet, May-Linda Magnussen, forsker Agderforskning, Fred Skagestad, utanningsrådgiver, NHO Agder

Forfall: Ulla-Britt Lilleaas, professor ved Fakultet for helse og idrettsfag, Universitetet i Agder, Anne Halvorsen, Administrerende direktør, Agderforskning og Bjarne Markussen, førsteamanuensis og koordinator for likestillingsstudiet, Universitetet i Agder

Saksliste:

1
Godkjenning av referat fra møte i styringsgruppa 02.11.07.
Referatet tatt til etterretning.

2
Innspill på/diskusjon av prosjektrapport
Kapittel 2: Visjon: forandret, "gutter og jenter/kvinner og menn" er tatt bort etter innspill fra Ulla-Britt. Visjonen signaliserer det samme, men med andre ord.
Kapittel 3: Formål:
setning 2: ta bort ordet "ansvar", bruk heller "fokus" eller lign.
Bytt ut "sivil sektor" med "organisasjonsliv".
Bytt ut "randsoneaktivitet" med "samfunnskontakt"
Angående - senterets eventuelle rolle innad på universitetet (innspill fra Bjarne): Ta bort setning: "Senteret skal samarbeide med Likestillingsutvalget" - trenger ikke stå eksplisitt.
Under "Utdanning og kompetanseheving": Tilføy "blant andre" likestillingsstudiet
Ta bort "å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet i andre utdanninger"
Kapittel 4 Aktiviteter: Ingen forandringerKapittel 5 Organisering: I forhold til finansiering: ved å gjøre dette til et femårig prosjekt kan være lettere å få støtte fra departement. Senteret må ikke bli en akademisk øvelse, men må samarbeide tett med andre organisasjoner og utvalg.Kapittel 6: - plassering av prosjektet på universitetet: institutt eller mer sentralt. Her er styret delt. Styreleder delte ut notat der det redegjøres for to ulike måter å organisere på, fordelere og ulemper, og foreslo å legge begge modellene med rapporten, da styret ikke er enige om en plassering. Styret vil se på dette og komme med innspill per e-post. - styresammensetning:To representanter fra UiA, to fra Agderforskning og to fra næringslivet (skal gjenspeile både arbeidstaker og arbeidsgiversiden og oppnevnes i samråd med NHO/LO). Senterleder er styrets sekretær. (hvilke personer vil bli forskjellig ut fra senterets forankring)- fysisk lokalisering: Styret ser det som en fordel av leder, sekretær og koordinatorer sitter samlet- ressurs- og ambisjonsnivå for senteret:
Rapporten bør presentere en finansieringsmodell, først vise hva man trenger av ressurser og driftsmidler (kontorer, konferanser mm)
Foreslå: 2 årsverk: minimumsbemanning: en professor og en sekretær/konsulent/koordinator(er). UiA bør finansiere professoratet.
Rapporten bør vise realistiske måter å finansiere senteret på (kompetansefondet, fylkeskommuner, departement)
Tidsplan bør tas med som vedlegg
- økonomisk forhold UiA/AF: Adm dir i Agderforskning og rektor, UiA bør lage en avtale.

3
Prosjektregnskap
Alle regninger er utsendt.

4
Fremdrift i prosjektet
Styret ble enige om å gjøre ferdig rapporten per e-post.

5
Diverse
Rapporten bør fremlegges UiA-styret på møtet den 19. desember.
Styreleder lager et brev som følger rapporten om leverer til direktøren 2-3. desember, neste styremøte er 19. desember.
Rapport blir sendt ut til ressurspersonene for innspill
Styringsgruppa vil anbefale UiA-styret at rapporten sendes ut på høring ved UiA og til organisasjonene (fylkeskommunene mm).
Elisabeth Haaversen vil invitere Barne. og likestillingsministeren til Kristiansand for å informere om arbeidet med senteret. Hun orienterte også kvinnebyggs nye nettside: www.kvinnebygg.net, og om mulige midler som ligger i VRI (verdiskapning og regional innovasjon: 6,5 mill til likestillingstiltak).

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no