Årsrapporten for 2018 er nå tilgjengelig

 

Senter for likestillings årsrapport for 2018 er nå tilgjengelig for nedlasting. Klikk på bildet for å lese om senteres visjon og formål, ferdigstilte og pågående forskningsprosjekter, arrangementer og andre aktiviteter ved senteret i 2018. For oversikt over eldre årsrapporter klikk her

 

Forord

Senter for likestilling er lokalisert under Universitetet i Agder, men er et senter for hele regionen. Vi har et bredt samarbeid med offentlige, private og frivillige organisasjoner, både lokalt og nasjonalt. Senteret skal være en drivkraft for likestilling og mangfold ved å gjøre tiltak i regionen mer kunnskaps- og forskningsbasert. Senterets formål er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer dimensjoner som kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne.

I år feiret Senter for likestilling sitt 10 års jubileum. Dette har blitt markert med en rekke arrangementer utover året, hele 28! Gjennom jubileumskonferansen «Likestilling: i går, i dag, i morgen» fikk vi et tilbakeblikk på gårsdagens likestillingsutfordringer, hvor vi står i dag og hvordan gjeldende politikk og praksis vil påvirke fremtiden. Likestilling angår oss alle og er et fagfelt i stadig vekst og utvikling.

Gjennom 2018 har vi deltatt i en rekke utviklingsprosjekter, høringer og referansegrupper. Vi har ferdigstilt veileder til verdens første ledelsessystem som kobler likestilling og mangfold til verdiskapning gjennom komite SN/K 566 Mangfoldsledelse hos Standard Norge. Et spennende arbeid hvor innholdet i standarden har fokuset på å fremme bærekraft, innovasjon og verdiskapning og utnytte potensialet i organisasjons mangfold. løpet av 2019 vil vi tilby videreutdanning i mangfoldsledelse ved Universitet i Agder.

Senter for likestilling har gjennom året jobbet mye med området seksuell trakassering. Vi har utviklet et kursopplegg sammen med de tre andre likestillingssentrene i landet, hvor vi tilbyr kurs i forebygging av seksuell trakassering til offentlig og privat sektor.

Vi har også fått tildelt midler til to prosjekter knyttet til seksuell trakassering. Et nordisk prosjekt gjennom NIKK (Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, Nordisk ministerråd) med fokus på seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren i kommuner, og et UH-nett Vest prosjekt knyttet til seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis innenfor helse- og omsorg sektoren. Undersøkelser viser at ansatte i helse- og omsorgsektoren er spesielt utsatte for seksuell trakassering. Likevel er det et underforsket område som det er satt lite fokus på. Vi ser fram til å bidra med ny kunnskap og innsikt på dette og flere områder i 2019.

På vegne av senteret vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har bidratt inn under jubileumskonferansen, våre gode samarbeidspartnere og takk til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for gode konstruktive dialogmøter og godt samarbeid gjennom året.

                             

Åsta Lovise H.  Einstabland

Leder, Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no