Barn og ungdom

Lenker: likestilling i skole og barnehage.
Prosjekter som Fritt valg viser at satsing på ungdom kan bidra til å endre tradisjonsbundne og hemmende holdninger. Gjennom en satsing på hele ti år, kan det gjennomføres et pilotarbeid med hensyn til ungdom og frie valg, og det vil være mulig å høste systematisk kunnskap om hva som påvirker valgene. Om prosjektet.

  • Det bør satses bevisst på å rekruttere flere menn inn i barnehage og skole.
  • Det bør etableres en årlig temauke der kommune, næringsliv og barnehage/grunnskole/videregående skole hver for seg og sammen setter likestilling på agendaen. Gjennom temauken bør de ulike aktørene fokusere holdningsskapende arbeid, opplysningsarbeid, yrkesveiledning, verdivalg, profilering av ulike arbeidsplasser/jobbmuligheter i kommunen, politiske valg mmt bør organiseres egne etablerergrupper for kvinner.
  • Barnehager/skoler/SFO bør inspireres til å arbeide med rekruttering av menn og integrering av kjønnsperspektiver ved hjelp av inspirasjonsseminarer.
  • Barnehager/skoler/SFO bør integrere likestillingsperspektivet som et vesentlig element i sine virksomhetsplaner.
  • Det bør utarbeides et prosjekt for 10. klasse om sammenhengen mellom levekår og likestilling for bevisstgjøring og konsekvenser av de valg en gjør. Dette skal innarbeides i skolens virksomhetsplan.
  • Likestilling bør stå på agendaen på orienteringsmøte for foresatte om valg av videre utdannelse, for å motivere foreldre til å påvirke sine barn til utradisjonell utdannelse og yrkesvalg.

Kilde: Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak, May-Linda Magnussen, 2007 Agderforskning:

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no