Besøk av spansk delegasjon ved Senter for likestilling


Fredag 5. juni mottok Senter for likestilling besøk av den spanske delegasjonen i Balanseprosjektet som KS administrerer med 10 spanske kommuner samt Vest Agder fylkeskommune og Lindesnesregionen. May Linda Magnussen ved Agderforskning og Bjarne Markussen ved likestillingsstudiet ved UiA holdt innlegg vedrørende likestillingssituasjon på Agder.

Hovedmålet med prosjektet er at Spania i 2012 skal sitte igjen med konkrete tiltak for at spanjolene bedre skal kunne kombinere familieliv og arbeidsliv (konsiliering).
Fødselsraten er lav i Spania, ca 1,2 samt at det er få kvinner i arbeid. Dette er bekymringsfullt med tanke på den demografiske befolkningsutviklingen hvor befolkningen blir stadig eldre, men det fødes for få barn i forhold til opprettholde befolkningsveksten. Samlet sett skaper dette en demografisk og økonomisk utfordring på nasjonalt nivå hvor regjeringen ser konsiliering som et prioritert felt.
Les mer om Balanseprosjektet her: http://intportal.vaf.no/hoved.aspx?m=2761&amid=43408

Konsiliering er en problemstilling som har vært og er av strategisk betydning for Norge og norsk samfunnsutvikling. Norge har kommet relativ langt på dette feltet, men vi ser samtidig store utfordringer, bl.a. i forbindelse med de aktuelle debattene som bruk av deltid, kontantstøtte, fødselspermisjon og kjønnsdelt arbeidsmarked.

En del norske regioner – blant annet Agder ser likestilling og konsiliering som en strategisk prioritering for egen kommunal og regional utvikling. Lindesnesregionen og Vest Agder fylkeskommune benytter derfor muligheten til gjensidig læring.

Norske erfaringer tyder på at foreningen av familieliv og arbeidsliv krever parallelle tiltak på flere nivåer. Eksempler
Nasjonalt nivå: Juridisk lovgivning og økonomiske støtteordninger
Regionalt og kommunalt nivå: Tjenester for barn, unge, elder og funksjonshemmede
Arbeidslivet: Lønnspolitikk, arbeidstid og permisjonsregler
Forskning: Dokumentasjon av status, utviklingstrender og muligheter
Privat: Fordeling av ansvar, goder og arbeidsoppgaver

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no