Bli en likestilt kommune

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ønsker at kommunene skal bli mer likestilte. Derfor inviteres alle landets kommuner til å søke om å bli med i programmet Likestilte kommuner. En likestilt kommune er en attraktiv kommune å bo i for både menn og kvinner, gutter og jenter.

 

Utvelgelsen av 19 kommuner som skal få muligheten til å delta i Kommuneprogrammet vil skje i løpet av året. Kommunene vil motta 300 000 kroner til prosjektarbeid i perioden 2012-2014. Kommunene vil også motta faglig bistand for å arbeide med å integrere likestillingsperspektiv og praktisk likestillingsarbeid i politikk og tjenester.

Kommuner som ønsker bedre kvalitet på tjenestene de tilbyr, og som ønsker å bedre omdømme, er velkomne til å søke om å bli pilot. Søknadsfrist er 9. november 2012.

 Som pilot vil kommunen gjennomføre et prosjekt på et tjenestested som synliggjør tjenestene i et kjønnsperspektiv. Mange vil nok bli overrasket over kjønnsforskjeller de vil finne. Programmet vil også bidra til at kommunene opparbeider seg kompetanse og gode erfaringer på hvordan integrere kjønnsperspektivet i overordnede styringsdokumenter og planverk. Kommunene som søker skal få hjelp til å arbeide aktivt med likestilling, både ved hjelp av midler, veiledning, erfaringsutveksling med de andre kommunene i programmet, kurs og kompetanseheving. Det tilbys en helhetlig pakke som gir et godt grunnlag for videre arbeid med likestilling på andre områder og tjenester i kommunen. I tillegg skal det etableres en nettside der gode eksempler fra kommunene skal samles. Denne nettsiden vil være et nyttig hjelpemiddel også for andre kommuner som ønsker å løfte likestillingsarbeidet i sin politikk og sine tjenester. Pilotkommunene skal fordele seg over hele landet, og det skal arrangeres regionale konferanser der de ulike prosjektene skal presenteres og der kommunene kan utveksle erfaringer.

Norsk likestillingspolitikk baserer seg på at likestilling skal integreres i alle deler av offentlig forvaltning. Å integrere et likestillingsperspektiv handler om å ha et kjønnsperspektiv der beslutninger fattes, ressurser fordeles og ansatte møter innbyggerne. Likestilling må være en del av alle ordinære arbeidsoppgaver, i alle fagområder. For å få til dette må bevisstheten om likestilling økes hos alle ansatte i virksomheten, og enkle rutiner og gode systemer etableres.

Kommunene er forpliktet til å arbeide for likestilling som myndighetsutøvere gjennom likestillings- og diskrimineringslovenes aktivitets- og redegjørelsesplikter. Likestilte kommuner vil være et effektivt virkemiddel for å sikre en bedre oppfølging av disse pliktene. Programmet er et tiltak i regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Likestilling 2014.

Likestillingssenteret har i samarbeid med KUN senter for kunnskap og likestilling og Senter for likestilling fått ansvaret for gjennomføringen av programmet.

 

Brev til kommunene

Søknadsskjema

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no