«Det er jo normale barn, bortsett fra…»

Hvordan barn med flerkulturell bakgrunn blir møtt i barnehagen har stor betydning for deres opplevelse av tilhørighet.

Som utdannet barnehagelærer med mange års erfaring både som pedagogisk leder, så vel som veileder og støttepedagog i norsk – så falt det seg helt naturlig for Tina Binfield-Skøie å skrive om barnehagelæreres arbeid med flerkulturelle barnegrupper i sin masteroppgave. Hun avslutter nå sin mastergrad ved Institutt for pedagogikk og fikk innvilget stipend fra Senter for likestilling til dette arbeidet.

Med arbeidstittelen «Hvordan opplever barnehagelærere arbeidet med en flerkulturell barnegruppe i barnehagen, og hvilke diskurser synliggjøres?» har Binfield-Skøie, med Else Cathrine Melhuus, dosent Emerita som veileder, skrevet en diskursanalyse hvor hun retter søkelyset mot ulike inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen.  

Tina Binfield-Skøie har skrevet masteroppgave om barnehagelæreres arbeid med flerkulturelle barnegrupper.
Tina Binfield-Skøie har skrevet masteroppgave om barnehagelæreres arbeid med flerkulturelle barnegrupper.

Binfield-Skøie har fokusert på barnehager lokalisert på Agder som har hatt flerkulturelle barnehagegrupper gjennom mange år. Hun ønsket særlig å få frem barnehagelærernes stemmer – og deres fortellinger og erfaringer står sentralt i oppgaven. Gjennom samtaler med respondentene var det særlig en uttalelse som gikk igjen: «Det er jo normale barn, bortsett fra…». – Dette er en utfordring, mener Binfield-Skøie, som stiller seg undrende til i hvilken grad flerkulturelle barns mangfoldige erfaringer forstås som en ressurs i barnehagehverdagen.

Samfunnet tar form i møte med mennesker. Men, mennesker har på ulikt vis tilgang til samfunnet – ikke alle opplever like muligheter til å orientere seg. Det er en maktskjevhet hvor noen definerer hvor grensene går og kan fremme noen handlinger og reaksjonsmønstre. Slik er det også i barnehagen, særlig tydeliggjort gjennom språket.

For barnehagen fremstår som en siviliseringsarena. Det er ulike forventinger til hvordan barn deltar i frilek, venter på tur, språklig utvikling osv. Ferdigheter som er relevante for videre deltagelse i samfunnet. Og her formidles det tydelige sider av norsk kultur – hvor f. eks det å være ute uansett vær og årstid er en sterk diskurs. Det pedagogiske personalet er også ekstra opptatt av språket – noe som også kan bidra til ulikhet. Binfield-Skøie etterlyser mer bevissthet rundt nettopp dette.

Alle barn i barnehagen har behov for omsorg, trygghet, likhet og lek. Men, denne diskursen om likhet og felleskap i kraft av å være et barnehagebarn kan bidra til å skape en gruppe hvor det kan bli ulikheter. Utsagnet «Det er jo normale barn, bortsett fra…» viser til et ønske om gode muligheter for barnet, men prosesser i barnehagen former ungene inn i en boks.

Økt kunnskap om og mulighet til å spille på mangfoldet som en ressurs er nødvendig mener, Binfield-Skøie som trekker frem helt konkrete eksempler – rett fra sandkassa. Når barn graver et hull i sanda og voksenpersonen spør om barnet skal grave seg ned til Kina, så vil ikke det stemme overens med referanserammen til det kinesiske barnet – som vet at det er en lang flyreise dit. Bevissthet rundt språket man bruker er helt avgjørende for å skape en likestilt barnehage.

Tina Binfield-Skøye har skrevet en høyst aktuell masteroppgave som belyser behovet for økt normkritikk inn i barnehagen – og vi er sikre på at hun tar med seg dette inn i sitt daglige virke!

Lykke til, Tina!

 

Publisert av Ingunn Sognnes Tveit, 14.06.21

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no