Enstemmig vedtatt strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold

Kristiansand kommune har nå vedtatt ny strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold.

Den nye og reviderte strategiplanen ble enstemmig vedtatt i bystyret den 25. mars. Dette strategidokumentet skal gi en felles retning for kommunens arbeid for å bli en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. 1280px-Kristiansand_Raadhus_murbyen_IMG_1791 Fra kommunens side vil man bruke revidert strategi for likestilling i 2015 for tydeliggjøre hvordan Kristiansand kan bli mer målrettet i arbeidet med å mobilisere kompetanse gjennom økt likestilling og ved å dra nytte av ressursene i en mangfoldig og flerkulturell befolkning. Les strategiplanen her >> Hør saken bli debattert i bystyret >> Kristiansand scoret lavest I kommunal planstrategi 2013-2015 trekkes utfordringene man har på feltet likestilling, mangfold og inkludering frem. De siste årene har Kristiansand scoret lavest på likestilling blant storbyene. Det pekes blant annet på at lav tilknytningen til arbeidslivet gjør kvinner mer utsatt for levekårsproblemer. Man ser utfordringer knyttet til at kvinner i liten grad preger arbeidsliv og samfunnsprosesser. Den lave andelen av menn i barnehage og barneskolen bidrar dessuten til å «reprodusere» kjønnsskillet. Under behandlingen planstrategi for 2013-15 har man sett et behov for oppdatering - gjeldende planer og strategier på likestillingsfeltet er dels gamle, dels har de ulik innretning. Dette er bakgrunnen for at det ble utarbeidet en ny, felles strategi for kommunens innsats når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Ulike diskrimineringsgrunnlag Likestilling omfatter diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Kristiansand har i dag innbyggere med bakgrunn fra ca. 150 ulike nasjoner.  Pr 1.1.2012 hadde 14,6 prosent av befolkningen i kommunen innvandrerbakgrunn. Forskning viser at andel sysselsatte innvandrere av innvandrerbefolkningen er lavere i Agder enn de øvrige regionene i landet. For Kristiansand kommune er det en utfordring og en mulighet å dra nytte av den ressursen innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn utgjør, i arbeids- og samfunnslivet. I planstrategien påpekes det også at mennesker med nedsatt funksjonsevne står i fare for å bli ekskludert fra arbeids- og samfunnsliv og at til tross for at kartlegging av livssituasjonen for lesbiske og homofile fra 2008 viser en klar bedring, er  det fortsatt er utfordringer, særlig i forhold til mobbing og trakassering i det offentlige rom.
«Kommunens eksisterende strategier og handlingsplaner for likestilling mellom kjønnene og for etnisk likestilling er gamle og trenger oppdatering. I planarbeidet anbefales det å vurdere likestilling som en del av kommunens universelle utfordringer og å gjøre bruk av det nasjonale begrepet likestillingsintegrering som integrerer likestilling i alle politikkområder». Utdrag fra planstrategien 2013-2015.
Kommunens nylig vedtatte strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold vil bli et godt verktøy for å jobbe effektivt med likestilling, mangfold og inkludering for å nå sitt uttalte mål om å være foregangskommune på dette feltet og bidra til å gjøre regionen mer åpen, inkluderende og internasjonalt rettet.  FAKTA:
  • Kristiansand kommune har nå vedtatt ny strategiplan for likestilling, inkludering og mangfold.
  • Kristiansand kommunes likestillingsarbeid har som mål at alle skal ha like muligheter for samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn, etnisitet/religion, funksjonsevne og seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk.
  • Kommunen har ansatt en rådgiver for flerkulturell dialog (Kim Henrik Gronert).
  •  Kommunen deltar i ulike samarbeidsfora og prosjekter, blant annet "Storbynettverk for etnisk likestilling" og i nettverket Agder for alle.
  • Kristiansand kommune har deltatt i prosjektgruppen som har utarbeidet forslag til regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-planen).
  • Kristiansand var en av 19 pilotkommuner i kommuneprosjektet "Likestilte kommuner", som ble avsluttet på nyåret 2014.
  • Senter for likestilling er en viktig samarbeidspartner for kommunen. Det samme gjelder IMDi og Vest-Agder fylkeskommune.
 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no