Forskerforum: Kjønnsforskjeller i akademia og kommunal sektor

Arrangementsinformasjon:

A7-002, Campus Kristiansand, Universitet i Agder
12:00-14:00
15.02

Torsdag 15.februar arrangerer Senter for likestilling forskerforum med presentasjon av to master prosjekter ved Kristine Miland og Johann Vervoort Løkken. Senter for likestilling er stolte av å presentere begge prosjektene, som tilsammen bidrar med ny forskning innen likestilling og kjønnsforskjeller i kommunal sektor og akademia. 

12.00 Lunsj

12.30 Kristine Miland presenter sin forskning om "Gender, Excellence and Academic Research Funding"

13.00 Johan Vervoort Løkken presenter sitt pågående masterprosjekt "Administrasjonsjefer i kommunal sektor - en studie av lederstil og verdiforankring mellom kjønn"

13.30 Avslutning 

For å melde deg på arrangementet trykk her


 

Kristine Miland 

Kristine Miland har nylig levert masteroppgaven sin "Gender, Excellence and Academic Research Funding" ved studieprogrammet Statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Hennes forskningsinteresser er blant annet kjønn og akademia. Miland hadde praksisplass hos Agderforskning i perioden januar-juli 2016 hvor hun blant annet jobbet med BALANSE-prosjektet til UiA, hvor målet er å øke kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte ved universitetet.

Milands masteroppgave omhandler kjønn og ”excellence” i akademisk forskningsfinansiering. Gjennom statistisk analyse og logistisk regresjon undersøker hun om det er kjønnsforskjeller i søknadsadferd og hvorvidt man får forskningsmidler eller ikke, i to høy-kompetitive finansieringsprogram i Norge, FRIPRO og Senter for Fremragende forskning. Den underliggende hypotesen er at organisatoriske faktorer, som organisatorisk læring som akkumulerer over tid, påvirker hvordan menn og kvinner responderer på organisatorisk stimuli, som innføringen/merkingen av programmer som ”excellent”. De statistiske analysene viser at kvinner har mindre sannsynlighet for å søke som senterleder i SFF, sammenlignet med FRIPRO. Kvinner har høyere suksessrater i begge programmene, men forskjellene er generelt større i SFF. Dette kan antyde at det er en selv-seleksjonseffekt hos kvinnelige potensielle søkere når forskningsprogrammer eksplisitt bruker ”excellence”. Likevel viser logistisk regresjon at det ikke er noen signifikant samvariasjon mellom kjønn og sannsynligheten for å få finansiering eller ikke. 

 

 

Johan Vervoort Løkken 

Johan Løkken har studert snart fem år ved Universitetet i Agder. Han har fra før en bachelor i statsvitenskap, og er inne i det siste semesteret som masterstudent ved institutt for statsvitenskap og ledelse på UiA. Johans hovedfagfelt er innen sentral- og kommunalforvaltning, organisasjonsteori og ledelse. I høst var han blant annet praktikant ved Oxford Research i Kristiansand og har nå fått seg en deltidsstilling som researcher der.

Løkkens masteroppgave har tittelen "Administrasjonsjefer i kommunal sektor - en studie av lederstil og verdiforankring mellom kjønn". Han vil undersøke om kvinnelige og mannlige administrasjonssjefer har forskjellige lederstiler, og hvorvidt de forankrer sitt lederskap i forskjellige verdier. Det metodiske opplegget for oppgaven er av kvalitativ karakter og vil bestå av intervju med 10 administrasjonssjefer i norske kommuner. Johan vil gi oss en innføring i tematikken og si litt om tanken bak prosjektet og videre forløp. 

Arrangementet begynner kl. 12.00 og varer til 14.00. Det vil bli servert lunsj. 

 

 

Om Forskerforum

Senter for likestilling arrangere flere Forskerforum hvert halvår hvor inviterte forskere presenterer sin forskning. I disse forumene presenterer en eller flere forskeres deres forskning med påfølgende dialog mellom tilhørere og innleder. Formålet med Forskerforum er å skape en base for forskerne hvor de kan knytte kontakter, få tips til arbeidet, og selv gi tips til andre. Målgruppen er forskere, stipendiater og masterstudenter

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no