Forskerforum – Kjønn, religion og deltid

Om forskerforum

Forskerforum avholdes ca. 4 ganger i året og er i hovedsak rettet mot forskere og masterstudenter ved UiA, da forumene holder et høyt metodisk og faglig nivå.
Formen på forumene er uformelle og vektlegger den gode og positive diskusjonen rundt fag og metodikk. Forskeren(e) innleder i 45-60 min etterfulgt av diskusjon blant deltakerne.

OBS! FORUMET ER FLYTTET TIL 2.JUNI!

Den store andelen deltidsarbeidende kvinner på Sørlandet blir ofte koplet sammen med kristendommens sterke fotfeste i denne regionen. Flere forskere har pekt på sammenhengen mellom religiøst engasjement og et konservativt syn på likestilling. Disse studiene har stort sett benyttet seg av kvantitativt materiale.  

I vårt prosjekt om kjønn, religion og likestilling er vi interessert i å se nærmere på begrunnelser for hvorfor kvinner på Sørlandet velger å jobbe deltid. Vi er i gang med å gjøre dybdeintervjuer med 10 kvinner med ulik religiøs og livssynsmessig tilhørighet som jobber deltid. Vi spør dem om religiøs tro eller livssyn har spilt en rolle for deres valg, og på hvilken måte religiøst engasjement og tro kan brukes som forklaring. I tillegg foretar vi en analyse av artikler om kjønn og deltidsarbeid i Fedrelandsvennen og Agderposten de siste 3 år for å undersøke hvorvidt det fremkommer av disse artiklene at kvinner begrunner sine valg om å jobbe deltid med religiøse eller livssynsmessige verdivalg.

Om forskerne
Ingunn Breistein Ingunn Folkestad Breistein,
rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole og professor II i kirkehistorie
Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA.
Fotograf: Astrid Breistein
   
Irene-Trysnes Irene Trysnes,
instituttleder og førsteamanuensis
religionssosiologi på Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA

Se infoboksen til høyre for påmelding samt info om sted og dato. Du kan laste ned programmet under "Program fil" og "Se fil". 


Utvalgte publikasjoner:
  • Breistein, Ingunn Folkestad: Mellom underordning og likestilling. Kvinners mulighet for lederposisjoner i norsk frikirkelighet og lavkirkelighet på 1900-tallet. I Pål Repstad (red.): Norsk bruksteologi i endring. Tapir Akademisk Forlag: 2010, s.149-170.
  • Breistein, Ingunn Folkestad: ”Moderne prester og pastorer” i Mykere Kristendom? Sørlandsreligion i endring, red. Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen, s.151-170. Kristiansand: 2010, Fagbokforlaget. Medforfatter Paul Leer-Salvesen.
  • Breistein, Ingunn Folkestad: Gerda Karijord – den første kvinnelige forstander i Norge. I Ingvar Dahlbacka och Carola Nordbäck (red.): Biografin i väckelsesforskningen. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi. Meddelanden 42: 2011, s.70-86.
  • Trysnes, Irene: Religiøse festivaler og festivalreligion. Prismet (1) 2013
  • Trysnes, Irene: Fra ”Vær forsiktig lille øye” til ”Takk min Gud for hele meg” – endringer i kristne barnesanger. I Pål Repstad og Irene Trysnes (red.) 2013 Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i det religiøse liv. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget
  • Trysnes, Irene: Update.God.com – estetikk i kristne ungdomsmiljøer. I Pål Repstad og Irene Trysnes (red.) 2013 Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i det religiøse liv. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget
  • Trysnes, Irene: ”Å campe med Gud”- en studie av kristne sommerstevner på Sørlandet Iko Prismet, Oslo
  • Trysnes, Irene: ”Hot sex – verdt å vente på? Seksualetikken i kristne rådgivningsbøker for ungdom” (Medforfatter Dagny Hov) i Repstad Pål (red.) 2010. Norsk bruksteologi i endring Tapir, Trondheim

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no