Javel! Mangfoldsuka ved UiA 2021 (Online)

Sammen med Studentorganisasjonen i Agder (STA), studentorganisasjoner, linjeforeninger, Studentorganisasjonen i Agder (SiA) og ansatte ved UiA arrangerer vi Javel! Mangfoldsuka på Universitetet i Agder, for tredje året på rad.

***English below***

I uke tre arrangeres JavelMangfoldsuka ved UiA. Uka er et samarbeid mellom studenter og ansatte, og består av en rekke arrangementer fordelt ut over uka.  

Fordi vi er i en spesiell situasjon som gjør det vanskelig å møtes fysisk, mener vi at det er særlig viktig at JavelMangfoldsuka ved UiA gjennomføres. For at dette skal være trygt og inkluderende, vil alle arrangementene streames eller holdes digitalt i år.  

Et godt læringsmiljø forutsetter både faglig og sosial utvikling. Universitetet i Agder etterstreber å være et ikke-diskriminerende universitet, og ønsker at alle skal føle seg inkludert og velkommen som ansatt og student. Gjennom JavelMangfoldsuka ønsker vi å vise at vi er et inkluderende og mangfoldig universitet samt bidra til dette.  

Er du ny på Sørlandet så lurer du kanskje på hvorfor mangfoldsuka heter "Javel!". Her er det et positivt klingende ord, og er ord vi bruker for å hilse. Et møte mellom to Sørlendinger kan høres slik ut:  

Sørlending 1: Javel! 
Sørlending 2: Javel, se det!  

Vi håper programmet engasjerer og at dere blir med på å feire mangfoldet ved UiA.  

Vi ønsker alle gamle og nye studenter og ansatte velkomne til UiA. 

UTDRAG FRA PROGRAMMET: 

 • Mandag 18.01: Hvordan være annerledes - tankesett og verktøy. Arrangør: UiA Fakultetet for teknologi og realfag. Digitalt seminar.  
 • Mandag 18.01: LHBTQ-studentenes hverdag med Dorian NorheimArrangør: Skeive Studenter i Agder og kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold 
 • Onsdag 20.01: Sofasamtale om identitet med psykolog Sondre Risholm Liverød og professor Håvard Løkke. Arrangør: Philosophia, Unikum og JAVEL Mangfoldsuka. Live streaming. 
 • Tirsdag: 19.01: Kva er mangfald ved universitetet? Arrangør: Akademiet for yngre forskere. Digital panelsamtale. 
 • Onsdag: 20.01: Hvordan håndtere angst, stress og utbrenthet – Et foredrag med psykologen Maria Østhassel/@Psyktdeg. Arrangør: JavelMangfoldsuka og Personal- og organisasjonsavdelingen ved UiA. Digitalt foredrag. 
 • Onsdag 20.01: Sofasamtale om identitet med psykolog Sondre Risholm Liverød og professor Håvard Løkke. Arrangør: Philosophia, Unikum og JAVEL Mangfoldsuka. Live streaming. 
 • Torsdag: 21.01: Crashcourse i normkritikk – Hvorfor og hvordan. Arrangør: Senter for likestilling ved UiA. Digitalt kurs. 

For fullt program og mer informasjon sjekk arrangementene på Facebook - JAVEL! MANGFOLDSUKA UiA 

Arbeidsgruppa 2020/2021 har bestått av: Senter for likestilling ved UiA, STA- Studentorganisasjonen i Agder, Skeive Studenter Agder, Philosophia, Personal- og organisasjonsavdelingen og Studentpresten ved UiA/Students samskipnaden i Agder (SiA) Helse 

 

________ 

 

JavelDiversty week at UiA (online)  

Javel! Diversity Week will be organised at UiA in week three. The week is a collaboration between students and staff and consists of a number of events spread throughout the week. 

Since we are in a special situation where it is difficult to meet in person, we believe it is particularly important to organise Diversity Week at UiA this year. To make sure it is safe and inclusive, all the events will be online.  

A good learning environment requires both academic and social development. The University of Agder strives to be a non-discriminatory university and wants everyone to feel included and welcome as employees and students. Through Javel! Diversity Week, we want to contribute to this and show that we are an inclusive and diverse university. 

If you are new to Southern Norway, you may be wondering why the diversity week is called ‘Javel!’. It is a positive-sounding word, similar to ‘All right!’, and in this part of the country, the word is used as a greeting. An encounter between two locals might go something like this: 

Local southerner 1: All right! (Javel!) 

Local southerner 2: All right, there you go! (Javel, se det!) 

We hope you find the program inspiring and that you join in celebrating the diversity at UiA. 

Welcome to all old and new students and staff. 

 

EXCERPTS FROM THE PROGRAMME: 

 • Monday 18 January: How to be different - mindset and tools. Organiser: UiA Faculty of Engineering and Science. Online seminar. 
 • Monday 18 January: LGBTQ students everyday life with Dorian Norheim. Organiser: Queer Students at Agder and Competency unit for gender and sexuality diversity at UiA 
 • Tuesday 19 January: What is diversity at the university? Organiser: The Young Academy of Norway. Online panel discussion 
 • Wednesday 20 January: Handling anxiety, stress and burnout with psychologist Maria Østhassel/@Psyktdeg. Organiser: Javel! Diversity Week and the Division of Human Resources at UiA. Online lecture. 
 • Wednesday 20 January:  A couch conversation about identity with psychologist Sondre Risholm Liverød and professor Håvard Løkke. Organiser: Philosophia, Unikum and JAVEL Diversity Week. Live streaming. 
 • Thursday 21 January: Crash course in norm criticism - Why and how. Organiser: Centre for Gender and Equality at UiA. Online course.  

For full programme and more information, check out the events on Facebook - JAVEL! MANGFOLDSUKA UiA 

The working group 2020/2021 consists of: Centre for Gender and Equality at UiA, STA – Student Organization of Agder, Skeive Studenter Agder, Philosophia, the Division of Human Resources at UiA and the Student Chaplain at UiA/tudent Welfare Organization in Agder (SiA) Health 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no