EVU – likestilling for LHBT i offentlig sektor

Les mer om kurset og meld deg på via våre EVU-sider ved å klikke på banneret over.

Les mer om kurset og meld deg på via våre EVU-sider ved å klikke på banneret over.

Senteret starter snarlig opp et etter-og videreutdanningskurs om likestilling for LHBT i offentlig sektor. Vi ønsker å tilby basiskurs som gir deltakerne praktiske verktøy og kunnskap til å jobbe med likestilling og inkludering blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Høyt kunnskapsnivå gir bedre likeverdige tjenester. Modulen bygger på Regjeringens handlingsplan for LHBT-personer. Handlingsplanen har til formål å få slutt på diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og søker å bidra til å bedre levekår og livskvalitet for de ulike gruppene. Dette skal oppnås ved blant annet at LHBT-perspektivet skal mainstreames inn i alle statlige sektorer, det vil si at LHBT skal integreres i alle prosjekter og planer der mangfold, likestilling, diskriminering og mobbing inngår som tema. Det betyr også at det skal integreres som en naturlig del av retningslinjer for det ordinære tjenestetilbudet. Kurset vil fokusere på:
  • Tjenesteprodusentperspektivet; Likestilte offentlige tjenester
  • Arbeidsgiverperspektivet; Aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Plan- og styringsdokumenter
  • Lovverket
  • Dybdefokus på levekår og livskvalitet for LHBT-personer
Kunnskapsformidling: Deltagerne skal etter endt modul kunne legge frem et mindre oppsummerende foredrag for kollegaer og ledere på egen arbeidsplass. Foredragsmaterialet vil bli utarbeidet av kursholdere med innspill fra kursdeltagerne. Målgruppe: Modulen er særlig rettet mot ansatte i offentlig sektor, og  vil være aktuelt for personer som jobber med personal, folkehelse og planarbeid, helse- og sosialarbeidere, helsesøstre, ungdomsarbeidere, sosiallærere og rådgivere i skolen, samt ansatte i NAV, barnevernet, psykiatrien, sykehjem og eldreomsorg, rettsvesenet og rusomsorgen. Les mer på våre EVU-sider ved å klikke deg inn på banneret på toppen av siden. 
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no