Forskerforum: Barnehagelæreres arbeid med fagområdet etikk, religion og filosofi

KMWHidle

Kari-Mette Walmann Hidle | Universitetslektor, ph.d. / førsteamanuensis ved UiA

Tematisk vil vi i forskerforum denne gang ta for oss problemstillinger knyttet til hvordan barnehagelærere forholder seg til blant annet etikk, religion og filosofi. Tittel på forskerforumet denne gang er Barnehagelæreres arbeid med fagområdet etikk, religion og filosofi. «Å spørre foreldrene om det er rus, religion eller andre problemer barnehagen bør ta spesielt hensyn til». Foredragsholder er Kari-Mette Walmann Hidle, religionsforsker med doktorgrad fra Universitetet i Agder. Kari-Mette Walmann Hidle er arbeider nå med to prosjekter knyttet til minoritetsreligioner i barnehager og barnehagelærerutdanning. Myndighetene har store forventninger til barnehagenes bidrag til samhold og medborgerskap i samfunnet, og rammeplanen har mange krav til barnehagens arbeid med og kunnskap om minoritetsreligioner. Likefullt er dette et område barnehagene arbeider lite med, og det er ikke utarbeidet noen veileder på feltet. Hidle har kartlagt en gruppe barnehagelæreres tilnærming til feltet sammen med Kari Krogstad fra Høgskolen i Telemark. Resultatene tyder på at mange barnehager mangler nødvendig kompetanse til å nærme seg fagområdet på en hensiktsmessig måte. Noen opplever, i lys av sin religionsfortolkning, rammeplanen som selvmotsigende. De frykter at oppfølging av rammeplanens prosessmål vil bidra til stigmatisering snarere enn samhold.   Kari-Mette Walmann Hidle er PhD fra det tverrfaglige doktorgradsprogrammet i religion, etikk og samfunn fra Universitetet i Agder, og arbeider som universitetslektor og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Hidle forsker for tiden på barnehagers arbeid med fagområdet etikk, religion og filosofi - med særlig henblikk på minoritetsreligioner i barnehagen. Mer info om Hidle og hennes publikasjoner finner du på Uia.no og hennes blogg.   Tid: 25. mars kl. 14.00-15.30 Sted: Møterom på Agderforskning, Kunnskapsparken, ved UiA. Påmelding: Innen 24. mars på denne linken: https://eras.uia.no/reg.php?id=1374   Andre relevante publikasjoner: Andersen, C. E. & Sand, S. (Red.). (2012). Utforsking av flerkulturelle praksiser i           barnehagen: idéhefte med erfaringer, refleksjoner og ideer fra forskningsprosjektet      «Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk». Vallset: Oplandske bokforlag. Fellah, L. (2014). Rom for ulike religioner og livssyn i barnehagen. Prismet, 65(1), 53-58. Hidle, K.-M. W. (2013). En statlig norm for livsfortolkning: en analyse av debatten om «Felles ekteskapslov for heterofile og homofile par» ved hjelp av Robert C. Nevilles teori om symbolsk engasjement (Doktoravhandling). Kristiansand: Universitetet i Agder. Hidle, K.-M. W., & Krogstad, K. (2015). Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige        barnehager. Nordic Early Childhood Education Research, kommer. Krogstad, K. (2014). Høytidsmarkering i barnehagen. Tidsskriftet FoU i praksis, 8 (2), 51-69.    Trondheim: Tapir Akadamisk forlag. Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo:        Departementenes servicesenter. Neville, R. C. (2006). On the scope and truth of theology - Theology as symbolic engagement. New York: T & T Clark. Neville, R. C. (2009). Realism in religion: A pragmatist's perspective. Albany: SUNY Press. Nilsen, T. D. (2012). Barnehagen – kultur for læring om religioner og livssyn? I T. Vist, & M.    Alvestad (Red.), Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver              (s. 239-260). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Palludan, C. (2005). Børnehaven gør en forskel. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Palludan, C. (2012). Utilsigtet forskelsbehandling af etniske minoritetsbørn. I K. Poulsgard, & U. Liberg, Forskning i pædagogisk praksis (s. 70-93). København: Akademisk Forlag. Rosland, K.T. & Toft, A. (2013). Markering av minoriteters høytider i barnehagen. En    undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis. I I. Pareliussen, B.B. Moen,            A. Reinertsen & T. Solhaug, FoU i praksis 2012 conference proceedings (s. 216-223).            Trondheim: Akademika forlag. Toft, A., & Rosland, K. T. (2014). Barnehager og høytidsmarkering. Prismet, 65(4), 211-225.    
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no