Forskerforum – Sivilisering og integrasjon i en velferdsambisiøs norsk stat

image002

Marianne Rugkåsa

Hva skal til for å bli en integrert borger i Norge? Hvor stor ulikhet er det aksept for innenfor den norske velferdsstaten? Hvordan oppleves integreringstiltak fra innsiden?  

Likhetsidealet og forestillinger om likhet er et grunnleggende element i norske majoritetsborgeres selvforståelse, politikk og institusjonsbygging. Det samme er premissene om deltakelse i arbeidslivet og likestilling, der målet er at alle, kvinner     som menn, skal delta. Disse idealene legger premisser både for dem som utformer velferds- og integrasjonspolitikken, dem som utøver den og for dem politikken rettes mot.

Marianne Rugkåsa diskuterer den norske velferdsstatens bestrebelser på å integrere sine borgere tema. Minoritetsetniske kvinner som står utenfor arbeidslivet og som trenger hjelp til å komme i arbeid er hennes empiriske utgangspunkt for å undersøke dette. Hun vil også peke på hvordan statlig velferdspolitikk og politikkutforming må ses i sammenheng med blant annet velferdsstatens historiske og sosiale utvikling og kulturelle normer og verdier, og om hvilke konsekvenser velferdspolitikken kan få for borgernes liv og hverdag.

Den norske velferdsstaten representerer en enhetskultur som gjør toleranse og innlemmelse av kulturell annerledeshet problematisk. En konsekvens blir at grensene for normalitet blir relativt snevre og normaliseringsprosessen tilsvarende intensiv.


TID: Fredag 9. mai. Kl. 11:00-13:00 

STED: Agderforsknings lokaler på kunnskapsparken
PÅMELDING: Innen 6.mai på denne lenken https://eras.uia.no/reg.php?id=1121

Til forskjell fra Likestillingsforum som er åpent for alle, er Forskerforum forbeholdt forskere/stipendiater/masterstudenter. Man kan eventuelt ta kontakt med May-Linda Magnussen på e-post may-linda.magnussen@agderforskning.no med en forespørsel om å få delta.

 

Publikasjoner med utgangspunkt i phd-prosjektet:

«Ubehaget i det godes tjeneste» i Ohnstad, Anbjørg, Marianne Rugkåsa og Signe Ylivsaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid, Oslo: Gyldendal Akademisk 2013.

 Likhetens dilemma. Om sivilisering og integrasjon I den velferdsambisiøse norske stat. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012.

 «Mellom omsorg og politikk. Profesjonsutøveres dilemmaer.» I Leseth, Anne og Kari Solbrække (red,): Profesjon, kjønn og etnisitet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011.

 «Velferdsambisiøsitet - sivilsering og normalisering. Statlig velferdspolitikks betydning for forming av borgeres subjektivitet.» Norsk Antropologisk Tidsskrift 2011 (3-4) s. 245-256.

 «Arbeid - nøkkelen til integrasjon?» Fontene forskning 2011 (01) s. 90-96.

 Transformasjon og integrasjon. Kvalifisering av minoritetsetniske kvinner til arbeid og deltakelse i den norske velferdsstaten. Doktoravhandling Sosialantropologisk institutt. Universitetet i Oslo: Unipub, 2010.

 ”Etniske minoritetskvinners inntreden i arbeidslivet og konsekvenser for barn og familieliv” i Eide, Ketil, Naushad Ali Qureshi, Marianne Rugkåsa og Halvard vike. (red): Over profesjonelle barrierer. Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.

 ”30 centimeter tekstil. Klesdrakt og inkludering i arbeidslivet” i Harsløf, Ivan og Sissel Seim (red): Fattigdommens dynamikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no