Frivillig sektor som integreringsaktør?

Hanne Haaland og Hege Wallevik ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder gjennomfører et prosjekt om frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Senter for likestilling.

Sammenfallet mellom stor tilstrømming av flyktninger og økende arbeidsledighet gir grunnlag for en diskusjon om integrasjonsarbeidets kostnader og aktører. Som del av denne diskusjonen blir frivillig sektor i stadig økende grad nevnt som aktør på integrasjonsfeltet. Frivillig sektor kan spille en viktig rolle i integreringsarbeidet, ikke bare fordi det gir en arbeidsdeling i forhold til det offentlige, men også fordi frivillig sektor dekker opp for manglende sosiale fellesskap etterspurt av mange innvandrere. I dette prosjektet ble fokus innledningsvis rettet mot innvandrerkvinner da denne gruppen ofte regnes som den vanskeligste å integrere - både i arbeidsliv og samfunnsliv generelt. Gjennom feltarbeid og analyser har man i prosjektet også valgt å inkludere menn. Dette fordi mye av det frivillige arbeidet rettes mot kvinner med det resultat at menn kan oppleve ekskludering. I prosjektet har man tatt høyde for å forstå hvor flyktninger kommer fra og hvor de har vært underveis. I prosjektet er man dermed opptatt av flyktningers møter med frivillighet i Norge, men det er også et fokus på møter med frivillighet underveis. Feltarbeid er pågående både i små kommuner i VestAgder, samt på Lesbos. Prosjektet løper i 2016/2017.

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Hege Wallevik på telefon 48010543.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no