Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv

 

Senteret har fått midler fra NIKK (Nordisk information för kunnskap om kön) til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv
Merk at flere av overskriftene under er hyperkoblet og at du kan få mer informasjon ved å klikke på dem. 

Formål
Prosjektet vil undersøke i hvilken grad de nordiske landene siden 1990-tallet har vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye de nordiske landene har tilpasset seg internasjonale beslutninger. Spørsmålene skal behandles i løpet av en to-dagers konferanse, to nettverkssamlinger og resultatene dokumenteres i bokform.

Med disse aktivitetene ønsker Senteret for likestilling og Universitetet i Agder å blant annet øke kunnskapen og skape debatt om moderne likestillingspolitikk. Ikke minst er det viktig å skape bevissthet om gode og dårlige tiltak og virkemidler i nordisk og europeisk likestillingspolitikk i den brede offentligheten, samt i viktige politiske og byråkratiske miljøer.

Spørsmål prosjektet vil ta opp
Et sentralt fokus for nordisk likestillingspolitikk har vært å gi menn og kvinner samme muligheter til makt og innflytelse i politiske, økonomiske og kulturelle arenaer, men også gi menn og kvinner samme muligheter til å være omsorgspersoner. Senteret og Universitetet i Agder søker å samle inn forskning fra Norden som viser sammenheng mellom ulike tiltak innenfor en helhetlig likestilling eller mainstreaming, som søker å bryte ned forskjellene i makt og innflytelse, oppgaver og roller mellom kjønnene på samtlige samfunnsområder. Begrepene omsorgslikestilling og maktlikestilling fanger inn noen hovedelementer i mainstreaming. I denne sammenheng er spørsmålet hvor vellykket mainstreamingen har vært som politikk.  Har politikerne greid å skape likestilling for menn på omsorgsområder og likestilling for kvinner på arenaer der samfunnsmakt- og innflytelse utøves? Eller har likestillingspolitikken blitt pulverisert og begrenset til visse sektorer?

Deltakere i prosjektet
Vi har knyttet til oss forskere fra Linköpings Universitet, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Agder, NTNU, Universitetet på Island og Københavns Universitet .

Nettverkssamling mai 2016, Kristiansand
Målsettingen for nettverkskonferansen var å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. Sentrale spørsmål inkluderer i hvor stor utstrekning har norsk, dansk og svensk samt nordisk likestillingspolitikk måttet tilpasset seg utviklingen i EU og Europa i forhold til EU-direktive? Og har dette styrket eller svekket den nasjonale diskursen? Hvor viktige er internasjonale avtaler og føringer i de ulike nordiske landene for utviklingen av felles nordisk likestillingspolitikk i denne perioden som går utover EU og Europa (f.eks. Beijing 1995)? Og i hvilken grad har land i Norden vært eksportører av likestillingspolitikk overfor resten av Europa, og i verden for øvrig. Kan vi identifisere en nordisk likestillingsmodell og få frem betydningen av en felles nordisk likestillingspolitikk som pådriver for likestilling sette i europeisk sammenheng?

Nettverkssamling desember 2016, København
Nettverkssamlingen bygget videre på samlingen i mai 2016. Hovedformålet var for forskerne å presentere utkastet av deres kapittel til den vitenskapelige boken som vil bli lansert i 2018 samt få tilbakemeldinger fra nettverket. Se nedenfor for mer informasjon om bokprosjektet.

Nettverkssamling juli 2017, Oslo
Den siste nettverkssamlingen ble holdt i juli 2017 i Oslo. Forskerne fikk igjen presentere sitt arbeid samt få tilbakemelding fra nettverket. 

Nordisk konferanse Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv juli 2017, Oslo
Målsettingen for den nordiske konferansen var å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. Dette ble gjort ved at forskerne i nettverket presenterte deres kapittel til den vitenskapelige boken.  I tillegg inviterte vi inn andre relevante foredragsholdere for å belyse temaet. Se linken for program. 

Om konferansen:
Norden har i lang tid knyttet velferd til sin likestillingspolitikk, slik som fedrekvoten, barnehageutbygging og tiltak i arbeidslivet.EU har i større grad hatt et fokus på enkeltindividenes rettigheter med et utvidet likestillingsbegrep langs forskjellsdimensjoner som etnisitet, alder, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Innebærer EUs fokus på individet at den nordiske velferdspolitikken blir marginalisert, eller kan den nordiske modellen og EU-modellen forenes?

Kan vi i det hele tatt snakke om en nordisk likestillingspolitikk? Og i hvilken grad har de nordiske landene siden 1990-tallet vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye har de nordiske landene i nyere tid tilpasset seg internasjonale lovregimer? Disse spørsmålene vil bli belyst i løpet av konferansen.

Bok
Som del av prosjektet vil vi publisere en bok hvor formålet er å belyse nordisk likestillingspolitikk i forhold til europeisering. Boken vil bestående av artikler skrevet av forskerne i nettverket. Den skal rette seg mot fagmiljøer, politikere, byråkrater, journalister, samt ulike brukergrupper av likestillingspolitikk, og studenter. Boken vil bli gitt ut i 2018.

Masterstipend
Senter for likestilling i samarbeid med Institutt for religion, filosofi og historie lyste ut et stipend for masterstudenter ved UiA som ønsket å skrive om et tema knyttet til prosjektet Nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv. Kristine Miland, som tar master i statsvitenskap, fikk tildelt stipendet. Miland skriver om temaet kjønnsbalanse i akademia med fokus på veien til professorkompetanse og vil undersøke om professorproduseringssystemet oppfattes og oppleves likt for kvinner og menn.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no