Seksuell trakassering blant studenter ute i obligatorisk praksis innen helse- og omsorgssektoren

Foto: Jon Petter Thorsen/Universitetet i Agder

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet har fått innvilget midler fra Universitets- og Høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) til å inngå et forskningssamarbeid om seksuell trakassering i akademia, med særlig fokus på studenter i obligatorisk praksis.

 

BAKGRUNN FOR FORSKNINGSSAMARBEIDET

Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet er at universitetene og høyskolenes rolle i å støtte studenter som er utsatt for seksuell trakassering ute i obligatorisk studentpraksis, har fått liten eller ingen formell oppmerksomhet. I lys av det økende antallet universitetsstudenter som har praksis og utbredelsen av seksuell trakassering i arbeidslivet, er det påfallende lite studier som sier noe om hvorvidt studenter i praksis blir berørt av dette. Seksuell trakassering, trakassering, diskriminering og mobbing er hemmende for virksomheters verdiskapning på den ene siden og for studenter kan det også medføre en ødelagt studietid og deltakelse i arbeidslivet. Arbeid for å forebygge og håndtere seksuell trakassering og diskriminering er sentralt i arbeidet for likestilling mellom kjønnene og et likestilt og inkluderende arbeidsliv.

Gjennom prosjektet skal vi blant annet kartlegge hvilke systemer som er på plass for å informere og veilede studenter om problemstillinger knyttet til seksuell trakassering før og underveis i praksisperioden på UiA, UiS og HVL. Videre skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse blant et utvalg studenter tilknyttet sykepleien eller bachelor i sosialt arbeid ved UiA. Spørreundersøkelsen skal blant annet gi en indikasjon på hvor mange studenter som har blitt seksuelt trakassert eller har hørt om andre studenter som har opplevd seksuell trakassering ute i obligatorisk praksis ved Universitetet i Agder. For å få en bedre forståelse av fenomenet vil det også bli gjennomført intervjuer med studenter som har opplevd seksuell trakassering i praksisperioden. 

 

FORMÅL

Formålet er å utvikle et forskningsnettverk mellom fagmiljøer på kjønn, likestilling og inkludering tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Nettverket skal bidra til metodeutvikling og økt kunnskap om strategier og tiltak mot trakassering og diskriminering, særlig knyttet til omfang og fenomenforståelse av seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis. Universitet- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot seksuell trakassering har blitt bedt om å få fortgang i arbeidet mot seksuell trakassering ved landets høgskoler og universiteter (Lie, 2018). Det er et mål at pilotundersøkelsen stimulerer til et hovedprosjekt, som med sine funn vil bidra til å iverksette forebyggende tiltak og øke kompetanse for å hindre seksuell trakassering i akademia.

 

SEKSUELL TRAKASSERING I STUDIETIDEN OG ARBEIDSLIVET

Sammenhengen mellom et godt læringsmiljø og utdanningskvalitet er godt dokumentert gjennom nasjonal og internasjonal forskning (Lund, 2017) Samtidig viser nye undersøkelser blant studenter at det forekommer seksuell trakassering i høyere utdanning, mellom studenter og ansatte, og student til student (Almås, 2018). En landsdekkende undersøkelse utført av Sentio på vegne av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at hele 5 prosent av studentene har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med sine studier. Dette utgjør litt over 13 500 av landets studenter (Solberg, 2018).

Samtidig vet vi at omfanget av seksuell trakassering er høyere innenfor bestemte sektorer og yrker. Ansatte i helse- og omsorgssektoren er spesielt utsatte. For eksempel har 18% av de ansatte i helsevesenet opplevd seksuell trakassering de siste tre årene. Det er først og fremst pasienter og brukere av helse- og sosiale tjenester som utfører verbal, ikke-verbal og fysisk seksuell trakassering, men også kollegaer og ledere er utøvere (FAFO, 2017, s. 43).

En studie utført av Norsk Sykepleierforbund finner at en av tre sykepleiere i Norge under tretti år har opplevd seksuell trakassering fra pasienter de siste tolv månedene. Når en inkluderer uønsket seksuell oppmerksomhet, stiger tallet og nærmere halvparten rapporterer å ha opplevd dette i løpet av karrieren (Bergsagel, 2018). Den samme studien finner også at svært få rapporterer trakasseringen. De tre vanligste forklaringene for at de ikke rapporterer er at "sykepleierne ikke trodde at seksuell trakassering var noe å rapportere", "pasienten kunne ikke holdes ansvarlig for sine handlinger" og "de har akseptert seksuell trakassering som en del av risikoen for å arbeide med enkelte pasientgrupper " (ibid., 2018)

 

TRYGGE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER

Studenter har en grunnleggende rett til å lære i trygge og støttende miljøer og å bli behandlet med respekt, også når deler av utdanningen er ute i arbeidspraksis. Å kunne fremme og tilby slike læringsmiljøer er dermed en av universitetenes viktige funksjoner (Kunnskapsdepartementet, 2016). Seksuell trakassering er ofte knyttet til en asymmetri i makt og kan få store konsekvenser for studenten og virksomheten. Et stort antall av studentene ved Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Agder vil innen utgangen av 2018 ha gått gjennom obligatorisk praksis. De fleste av disse studentene er under 30 år. Studentene med obligatorisk praksis er avhengig av å ha gjennomført og fått godkjent praksisperiode for å fullføre og bestå utdanningen. Dette gjør studentene ekstra sårbare. Alder og kjønn er også signifikante variabler knyttet til omfanget av seksuell trakassering. I en undersøkelse gjort av SSB, fremkommer det at 2% av mennene og 7% av kvinnene svarte ja på at de hadde blitt seksuelt trakassert. Blant kvinner mellom 18 og 24 år var andelen kvinner 13% (SSB, 2017).

Arbeidsgivere har ansvar for å sørge for at arbeidstakere har et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, 2005, § 4.1). Når utdanningsinstitusjoner plasserer studenter i et arbeidsmiljø der det er risiko for seksuell trakassering, og i tillegg krever at studentene fullfører praksisperioden for å få formell godkjennelse, har universitetsledelsen et ansvar for å gi tilstrekkelig med kunnskap, veiledning og støtte til studentene slik at de effektivt kan identifisere og rapportere på seksuell trakassering.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Senter for likestilling ved Universitet i Agder: post@senterforlikestilling.org

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no