Masterstipend

Vi lyser ut 8 stipend til masterstudenter 2021-2022 

Senter for likestilling lyser ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfolds tematikk i 2021-2022.

Likestilling er et tema som kan knyttes til og brukes som er analytisk verktøy i alle fagfelt. Det er ikke et kriteria at likestilling er hovedtemaet i oppgaven, men at det er et sentralt perspektiv som trekkes inn i analysen. Det er ønskelig at oppgavene har et Agder-fokus. Likestilling handler om mer en kjønnslikestilling. Senter for likestilling jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv. Det vil si at vi er opptatt av alle diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av dagens lovverk – Kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. I tillegg er graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver også vernet som et diskrimineringsgrunnlag i dagens lovgivning.

I 2021 ønsker vi særlig å invitere studenter til å belyse fenomener innen fagområdene seksuell trakassering, kjønnsdelte utdanningsvalg, rasisme og hatefulle ytringer på grunnlag av etnisitet og religion. I tillegg gir vi ut et stipend på valgfritt tema som har et likestillingssperspektiv.

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

Kjønnsdelte utdanningsvalg – Relevante avgrensninger:

 • Elever som har valgt utradisjonelt på yrkesfaglige studieprogrammer, (f.eks. helse, bygg og anlegg, elektro, barnehagelærer, etc.)
 • Hva kan lærere og rådgivere gjøre for å ivareta elever/studenter som velger utradisjonelt?
 • Hvilke tiltak har skolene i Agder for å bedre legge til rette for utradisjonelle utdanningsvalg.

Rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion - Relevante avgrensninger:

 • Unge muslimers opplevelse av muslimfiendtlighet og islamofobi i Agder (Nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer)
 • Læreres kompetanse og bevissthet rundt rasisme og hatefulle ytringer i klasserommet/skolegården.
 • Dokumentanalyse/litteraturstudie av offentlige dokumenter (samfunnsplan, kommuneplan mm.) innen utvalgte Agder kommuner og hvorvidt temaet er et satsningsområde.

Seksuell trakassering - Relevante avgrensinger:

 • Kan være knyttet til ulike sektorer innen arbeidslivet (f.eks helse- og omsorgsektoren, kultur, idrett osv), politikk, utdanning (f.eks studenter/elever i obligatorisk praksis), seksuell trakassering blant ungdom eller det juridiske rammeverket.

Valgfritt tema

Spørsmål om stipend fra Senter for likestilling kan rettes til claudia.klostergaard@uia.no

 

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold lyser ut tre stipender på 10 000 kroner hver.

Aktuelle temaer kan være:

 • skeives historie på Agder. En relevant tilnærming kan være dypdykk i arkiver eller å gjøre livshistorieintervjuer for å finne ut mer om hvordan kjønns- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt eller levd i Agder gjennom tidene.
 • Skeives psykiske helse og uhelse i Agder. Hvordan spiller det å tilhøre en minoritet inn på den psykiske og fysiske helsen? Her vil et interseksjonelt perspektiv være av særlig interesse.
 • Kompetansen på LHBT+ i helsevesenet, skolen, barnevernet eller andre offentlige tjenester
 •  Valgfritt tema.
Søknad til masterstipendet er åpent for alle studenter ved Universitetet i Agder. Masterstudenter med tilknytning til andre institusjoner enn Universitetet i Agder kan også søke, så fremt masteroppgaven har et Agder-perspektiv.
 
Søknad og eventuelle spørsmål om stipendet kan rettes til elanor.brendmo@uia.no innen 1. oktober 2021.

FOR Å SØKE MÅ DU:

 • Skrive en søknad
 • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
 • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV

Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org innen 1. oktober 2021.

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2022 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre Forskerforum eller Likestillingsforum våren eller høsten 2022.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no