Regional likestillingsmonitor for Agder

Senter for likestilling gir ut regionale likestillingsmonitorer for Agder. Ved å vise status og måle endringer i praksis på ulike felter som har relevans for likestilling, skal likestillingsmonitoren være et redskap for kommunene på Agder i deres videre arbeid for likestilling. Rapportene baserer seg hovedsakelig på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Monitor-serien består av hovedmonitorer og delmonitorer. Hovedmonitoren presenterer statistikk fra SSBs tolv indikatorer for kjønnslikestilling og løfter også fram aktuelle temaer. I hovedsak presenteres tallene på nasjonalt, fylkes- og kommunenivå. Delmonitorene ser på ett spesifikt tema innenfor likestilling.

 

Hovedmonitor

cover

Likestillingsmonitor Agder 2008-2015  gir en oversikt over hvordan Agder har utviklet seg i forhold til kjønnslikestilling fra 2008 og fram til 2014/2015. Monitoren presentere Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk på kjønnslikestilling, og i denne utgaven har vi også løftet fram statistikk på arbeidsliv og etnisitet. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse blant kommunene for å kartlegge hvilke andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn kommunene har fokus på. Rapporten kom ut i 2016. Les mer om rapporten her og last ned rapporten her

 

Skjermbilde (29)

Likestillingsmonitor Agder 2011  gir en oversikt over hvordan Agder har utviklet seg i forhold til kjønnslikestilling fra 2000 til 2010. Rapporten baserer seg hovedsaklig på statistikk fra Statistisk sentralbyrå. I denne utgaven settes det spesielt fokus på likestilling og barnehager i Agder. Rapporten kom ut i 2012 og er et samarbeid mellom Senter for likestilling og  Agderforskning. Kapittel 3 og 4 er levert av Oxford Research. Last ned rapporten her

Delmonitor

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på Agder presenterer regional statistikk som er relevant for å si noe om kjønnsbalansen i ledende stillinger for Agderregionen. Kvantitative og kvalitative data om kvinnelige ledere/ledertalenter i regionen er også presentert i form av en idealtypisk fortelling. Rapporten kom ut i 2013 og er skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning. Last ned rapporten her

Skjermbilde (31)

Kvinners politiske interesse og deltagelse omhandler norske kvinners politiske interesse og deltakelse, nasjonalt og på fylkesnivå på enkelte områder der det har vært mulig. Prosjektet har benyttet seg av foreliggende statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, tidligere forskning og har i tillegg analysert tilgjengelige data fra Norsk Monitor. Rapporten er et samarbeid mellom den regionale komiteen for stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder, Agderforskning og Senter for likestilling. Rapporten kom ut i 2013 og er skrevet av May-Linda Magnussen og Christine Svarstad ved Agderforskning. Last ned rapporten her

I forbindelse med lansering av rapporten Likestillingsmonitor 2013: Kvinnelige ledere på Agder utarbeidet Senter for Likestilling en animasjonsfilm for å illustrere at lederroller ikke trenger å være kjønnslåste.  Filmen er laget i samarbeid med grafisk designer Jan E. Wennesland

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no