Forskningsrapporter om unge og levekår

Her er to forskningsrapporter levert av Agderforskning og finansiert av Sørlandets Kompetansefond. Begge rapportene kan lastes ned ved å klikke på bildene under.

Levekår i Vest-Agder: Dette er en studie av levekårsproblemer i Vest-Agder, der utgangspunktet ligger i de problemene som over en lang årrekke har blitt avdekket gjennom SSBs levekårsindeks. Kommunene i Vest-Agder skårer middels eller forholdsvis svakt på mange felter, men den høye andelen på uføretrygd og på attføring er det som særlig gir grunn til bekymring.

Ung og marginalisert: I hovedundersøkelsen "Levekår i Vest-Agder" ble det funnet en serie indikatorer på at fylket har en overrepresentasjon av unge marginaliserte, hvorav andelen yngre uførepensjonister, narkotikastraffede og barn og ungdom med grunn- og hjelpestønad er de viktigste. Med marginaliserte menes i praksis ungdom som står utenfor ordinært arbeids- og utdanningsliv. De er i en posisjon mellom det å være integrerte samfunnsmedlemmer og det å være ekskludert. For et samfunn som ønsker gode levekår for flest mulig, er det et betydelig problem når unge ”snubler i starten” på denne måten og står i fare for å ikke få brukt sine ressurser.

Levekår i Vest-Agder

Levekår i Vest-Agder

Ung og marginalisert

Ung og marginalisert

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no