Gravide diskrimineres i arbeidslivet

Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver.

På oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet har TNS Gallup gjennomført Norges første store omfangsundersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. I undersøkelsen oppgir 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. woman-358779 Ifølge Likestillings-og diskrimineringsombudet finner diskrimineringen sted i hele arbeidslivet; i forbindelse med jobbintervju, når man er tilbake fra permisjon eller at man sies opp eller presses til å si opp fordi man venter barn. Spørsmål knyttet til familieplanlegging i ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering. Undersøkelsen viser at mange opplever situasjoner som likestillingsloven har klare forbud mot. - Graviditetsdiskriminering er alvorlig for den som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. Altfor mange arbeidsgivere bryter loven. Kommende mødre og fedre betaler prisen, har likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik uttalt i forbindelse med lanseringen av rapporten.   Diskriminering i praksis Tallene viser at 12 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene oppgir å ha fått spørsmål på jobbintervju om de venter barn. 14 prosent kvinner oppgir at de ikke fikk en jobb fordi de var i foreldrepermisjon. Likestillings- og diskrimineringsombudet opplever daglige henvendelser fra personer som opplever denne type diskriminering - for mange betyr det å få barn dårlig behandling og dårligere muligheter på jobben. Likestillingsombudet er tydelig på at det skal være mulig for både kvinner og menn å kombinere arbeidsliv og familieliv. - Vi må kunne forvente mer av norske arbeidsgivere enn at godt kvalifiserte folk mister jobbmuligheter fordi de er gravide eller skal ha foreldrepermisjon, sier Ørstavik Les pappaperm eller karriere?   Utbredt problem?
Faksimile_rapport_Prooffice_PAMA

Faksimile: Prooffices PAMA-rapport fra november 2014

Både kvinner og menn oppgir i undersøkelsen at de har fått negative reaksjoner fra ledere på at de venter barn. Mange kvinner lar også være å søke jobb når de var gravide, i frykt for å bli diskriminert eller å være en belastning for arbeidsgiver. I Proffices undersøkelse i november kom det frem at en av tre ledere oppgav at de var skeptiske til å ansette gravide. Det er derfor tydelig at slike holdninger er utbredt. Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon har lenge vært det temaet ombudet får flest henvendelser om. Du kan laste ned rapporten fra TNS Gallups nettsider  eller direkte her. Hovedfunn fra undersøkelsen:
  • 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere har opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon. Kvinner oppgir generelt sett i betydelig større grad å være utsatt for de fleste formene for diskriminering sammenlignet med menn.
  • 36 prosent av kvinnelige arbeidstakere oppgir å ha opplevd to eller flere tilfeller av diskriminering.
  • 20 prosent av kvinnene har latt være å søke jobb når de venter barn i frykt for å bli diskriminert eller å være en belastning for arbeidsgiver.
  • 1 av 10 har fått spørsmål fra arbeidsgiver om graviditet og planer om å få barn på jobbintervju (12 prosent kvinner og 9 prosent menn).
  • 1 av 10 har fått negative reaksjoner fra sin leder på at de venter barn.
  • 37 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om viktige saker på arbeidsplassen, som for eksempel omorganiseringer og lønnsforhandlinger, mens de var i permisjon i forbindelse med fødsel.
  • 14 prosent av kvinnene har opplevd ikke å få en jobb på grunn av at de var i foreldrepermisjon.
  • 21 prosent kvinnelige arbeidstakere (fast stilling) har opplevd ikke få kreve lønnsøkning eller blitt vurdert i lønnsforhandlinger på grunn av at de var i eller hadde tatt ut foreldrepermisjon.
  Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. – 10. oktober 2014, med totalt 2 014 respondenter. Målgruppen er avgrenset til kvinner og menn som har blitt foreldre i perioden 2008-2014. Spørsmålene har kartlagt opplevd diskriminering og negative hendelser som er relatert til graviditet og permisjon ved fødsel. I undersøkelsen beskrives en rekke situasjoner som typisk vil være i strid med likestillingsloven. Respondentene svarer på om de har opplevd slike situasjoner, og om de har mistanke om, - eller er sikre på, at det skyldes graviditet eller foreldrepermisjon. Tallene for opplevd diskriminering viser hvor mange som rapporterer at de har opplevd en eller flere slike situasjoner.
Bilde fra Pixabay.
Faksimile: Prooffices PAMA-rapport fra november 2014
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no