Har du kjennskap til ARP?

Hva betyr det at arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med likestilling?

For det første skal arbeidsgivere og tillitsvalgte gå sammen om å finne ut hvilke risikoer og barrierer som finnes på arbeidsplassen.

Aktivt betyr at arbeidsgiver skal iverksette konkrete tiltak for å sikre likestilling og hindre diskriminering basert på risikoene og hindrene dere identifiserte på arbeidsplassen. Tipset her er å starte med de områdene der dere fant flest eller mest alvorlige utfordringer.

Og jobbe målrettet betyr at arbeidsgiver skal definere mål for arbeidet og peke ut en ansvarlig. Videre passe på at målene er tydelige nok til at dere kan vurdere om de er oppnådd eller ikke.

Og her må det understrekes at dere må ikke gjøre alt arbeidet med en gang. Men det bør settes tydelige frister for når tiltakene skal settes i gang og gjennomføres.

 

Formålet med lovendringene å fremme likestillingsarbeidet med underliggende strukturer og systemer. Likestillings- og diskrimineringsloven §24, §25 og § 26.

 

Om ARP 

Stortinget vedtok endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Endringene tredde i kraft 1. januar 2020. Stortingets anmodningsvedtak var et ønske om en styrkning av plikten fordi likestilling er viktig og fordi arbeidsgivere ikke har jobbet tilstrekkelig godt nok med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Den generelle aktivitetsplikten gjelder alle arbeidsgivere har for å fremme likestilling og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag (f.eks. etnisitet, religion og seksuell orientering), utvides til å omfatte sammensatt diskriminering. Plikten pålegger også at alle arbeidsgivere skal innenfor sin virksomhet jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Det betyr at arbeidsgivere må ha fokus på forhold som kan føre til diskriminering som skjer på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig. Dette arbeidet skal også dokumenteres, blant annet i årsrapporter eller i rapporter som skal gjøres tilgjengelig for innsyn. Nytt i den forsterkete plikten er at arbeidsgivere også skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggingene skal gjennomføres hvert annet år.

Hvordan jobbe med ARP 

Har dere behov for mer kunnskap om ARP? BUFDIR og LDO har utviklet gode veiledere på sine nettsider.

Senter for likestilling tilbyr også kurs eller seminar.

For mer informasjon om ARP, ta kontakt med Åsta Lovise Einstabland: asta.l.einstabland@uia.no

 

Publisert: 25.mai 2021

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no