Høring i Stortingets familie- og kulturkomité

Mandag 30. oktober var leder av Senter for likestilling, Åsta Lovise Einstabland med på åpen høring i Stortingets familie - og kulturkomité. Senteret er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet og Universitetet i Agder, og har gjennom sine 10 år fått samme beløp. På statsbudsjettet er vi under Kap. 871, Post 70 - en samlepost uten øremerkede midler. Dette skaper en stor uforutsigbarhet og stor usikkerhet for senteret som gjør det vanskelig å planlegge arbeidet vårt. Som for 10 år siden har Agder fortsatt store likestillings- og levekårsutfordringer. Hvor er finansieringen til å møte Agders utfordringer? Vi ber Stortinget om å prioritere Agder og prioritere Senter for likestilling.

Klikk her for å se opptaket av innlegget til senteret. Innlegget starter 26 min ute i opptaket.

 

Senter for likestilling er et senter for hele Agderregion lokalisert ved Universitetet i Agder. Vi er to ansatte som skal dekke 30 kommuner samt to fylkeskommuner.  Litt over en stilling er finansiert av UIA knyttet til undervisning og forskningsinitierte tiltak.

Vi ble opprettet for snart 10 års siden som et svar på at politikerne ønsket mer forskning og kunnskap på likestillingsfeltet fordi vi skårer så dårlig på likestilling og levekår i Agder.

Utfordringen er dessverre ikke blitt mindre og men heller større på områder som eksempel lav arbeidstilknytning i deler av befolkningsgruppen (deltidsarbeid, innvandrer kvinner i arbeidslivet)

Vårt mandat er å koordinere og møte praksisfeltet i forhold til å gi økt kunnskap og utvikling på likestillingsfeltet. Ikke bare kjønnslikestilling, men i et bredt likestillingsperspektiv.

Mitt spørsmål er: hvor er finansieringen - til å møte våre utfordringer? Med den samme tildelingsrammen på snart 10 år med ca 700 000 kr i året? 

Den nasjonale tildelingen gir et sterkt signal til Agderregion  hvor lite prioritert dette område er fra nasjonale myndigheters side. Og opplevelsen- er at våre utfordringer nærmest blir ignorert.

Dere må være med å løfte Agder – dere har et ansvar for å løfte opp Agder -  dere har forankring hos lokale og regionale politikere som ønsker dette løfte.

Det er ikke Universitet i Agder sitt ansvar å gi midler – men er dere med på laget, så er sannsynligheten større for at de følger etter med forskningsaktiviteter. 

Det skal ikke så mye til -med små midler  –1 til 2 millioner kroner mere over statsbudsjettet vil utgjør en enorm forskjell.

Dersom det gis en mulighet (en til to stillinger) vil vi være  hands-on på Agder likestillings- og levekårsutfordringer.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no