Hvordan forebygger og håndterer helsesektoren seksuell trakassering i Akureyri, Arendal og Eskilstuna kommuner?

Nettverkssamling i Kristiansand, november 2018.

I 2018 fikk Senter for likestilling, sammen med Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner, innvilget midler fra Nordisk Ministerråd til et toårig NIKK prosjekt om seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd.

Formålet med prosjektet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for metodeutvikling og økt kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden.

 

LES OPPSUMMERINGSNOTATET NÅ

Det første arbeidet som ble gjort i prosjektet var å gjennomføre en kartlegging av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå i Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner. Kartleggingen ble gjennomført av Senter for likestilling i samarbeid med partnerkommunene. Oppsummeringsnotater er nå tilgjengelig for nedlasting: NIKK Prosjekt 2018-2020 - Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren 

Notatet presenterer funnene fra kartlegginger av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Formålet med kartleggingen er å øke kunnskap og bevissthet på hvordan og hvorvidt forebygging og håndtering av seksuell trakassering er implementert på arbeidsplasser knyttet til helsesektoren i Akureyri kommune på Island, Arendal kommune i Norge og Eskilstuna kommune i Sverige.

Oppsummeringsnotatet er basert på tre kartlegginger gjennomført av kommunene, hvorav en er på nasjonalt nivå og to på kommunalt nivå.

I kapittel 1 presenteres funnene gjort i den nasjonale kartleggingen. Kapitlet gir en oversikt over gjeldende lovverk samt virksomhetsapparatet relatert til seksuell trakassering i Norge, Sverige og Island. Utbredelsen av seksuell trakassering innen arbeidslivet blir presentert, basert på tilgengelig offentlig statistikk og rapporter fra de tre landene. For å få innblikk i hvor aktuell tematikken er, har det blitt gjennomført et ordsøk på regjeringenes nettsider og i landenes mest leste aviser i forhold til seksuell trakassering. Et økende antall treff fra 2016 til 2018 viser at #Metoo kampanjen har vært med på å rette fokuset på seksuell trakassering i arbeidslivet. Samtidig viser den nasjonale karleggingen at det har vært mye fokus på seksuell trakassering innen arbeidslivet de siste to årene, men at det er et manglende fokus på utsatte yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren. Et eksempel på dette er at det per dags dato ikke finnes utredninger eller handlingsplaner, som omhandler seksuell trakassering innen helse- og omsorgssektoren i Sverige, Norge eller Island.

I kapittel 2 presenteres en dokumentanalyse av 12 kommunale dokumenter fra Arendal kommune, Akureyri kommune og Eskilstuna kommune. Dokumentene som er analysert er kommuneplanens samfunnsdel, plan for helse- og levekår, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) og Arbeidsgiverstrategien. Dokumentanalysen gir innblikk inn i hvordan kommunene jobber med forebygging og tiltak mot seksuell trakassering blant arbeidstakere i kommunene. I kartleggingen fremkommer det at det er generelt lite fokus på seksuell trakassering i de kommunale dokumentene.

I kapittel 3 presenteres kartleggingen av retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuell trakassering innen helsesektoren i Akureyri-, Arendal- og Eskilstuna kommune. Dette inkluderer skriftlige varslingsrutiner som foreligger, oppfølgingsrutiner ved seksuell trakassering, forebyggingstiltak og lederes ansvar for håndtering og oppfølging. Kartleggingen viser at det i samtlige kommuner foreligger skriftlige varslingsrutiner, men den avdekker også at ingen av kommunene har egne retningslinjer for hvordan seksuell trakassering i helsesektoren skal håndteres.

Videre i prosjektet skal vi gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte på utvalgte institusjoner innen helsesektoren i de tre kommunene samt intervjue ledere, tillitsvalgte og verneombud. Undersøkelsene skal resultere i et idéhefte om hvordan det kan jobbes forebyggende og aktivt for å forhindre seksuell trakassering. Avslutningsvis arrangeres en nordisk konferanse for lansering av idéheftet, og videreformidling av erfaringen fra prosjektet til relevante aktører. Prosjektperioden går fra 2018-2020.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om prosjektet, klikk her eller ta kontakt med leder for Senter for likestilling, Åsta Lovise Einstabland: asta.l.einstabland@uia.no 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no