Idémøte, ressurspersoner: Senter for likestilling

Idémøte, ressurspersoner: Senter for likestilling

Møtedato: 30.10.07

Til stede:
Arve Hansen, Eplehagen barnehage, kontaktperson i Vest-Agder for "Menn i barnehager"
Magne Dåstøl, Materials-direktør, Elkem
Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune og sekretariat for Likestillingsrådet
Rune Grimsby , personalsjef, GE Healthcare
Anna Hjeltnes, Arendal Kommune
May-Linda Magnussen, Prosjektleder Referent: Birgitte Kleivset

Saksliste

1 Bakgrunn
Prosjektleder May-Linda Magnussen orienterte

2 Åpen diskusjon om nytten av et Senter for likestilling i næringsliv og offentlig forvaltning
Samarbeidsprosjekter og kompetanseheving
Senterets formål bør være fremtidsretta og tenke regionen som helhet: hvordan ser vi oss landsdelen om noen år? Likestilling er svært viktig for utvikling av Agderregionen på flere områder. Et senter bør kunne forsker på, kartlegge og stimulere til samarbeidsprosjekter og utvikling i: næringslivet, skole og barnehage-sektor og hjem og omsorgsarbeid, og disse arenaene griper for en stor del inn i hverandre.
Senteret bør satse på aksjonsforskningsprosjekter. Et Senter kan være bra for å få oversikt over likestillingsarbeid i regionen og kan ha kontaktflate mot/diskusjoner med Kompetansefondet (Når flere går sammen kan det føre til større interesser for finansiering). Et senter for likestilling kan spre erfaringer fra ulike prosjekter (spredningsnettverk), slik at likestillingsarbeid ikke blir enkeltstående stunt. For at et senter skal nå ut på disse arenaene er det viktig å ha et avklart likestillingsbegrep.

Næringsliv
* Senteret bør drive samarbeidsporsjekter og aksjonsforskning i forhold til næringslivet på Agder. Agder har behov for arbeidskraft. Det fins et uutnytta potensial for kvinner med lite utdanning. Mange kvinner ønsker arbeid, et Senter for likestilling kan bistå bedrifter med å informere og motivere kvinner til å arbeide i industrien og til å få flere kvinner som ledere i næringslivet.
* GE har et prosjekt der lærere i skolen blir frikjøpt til å tilbringe en uke ved bedriften, og slik kan formidle yrkesmuligheter til sine elever. (tiltaksbank?)
* Senteret kan arrangere faste møter, men i størst mulig grad benytte seg av eksisterende nettverk i bedrifter og offentlig forvalting. (F eks Female future, NODE, Sam Eide-nettverket), i tillegg til å ha kontakt med enkeltbedrifter.

Skole- og barnehagesektoren
* Utdanning og barn og unges valg er nøkkelen til et fremtidig likestilt samfunn. Prosjektet "Fritt valg - ungdom og fremtidsvalg" viser gutter er mer tradisjonelle i sine yrkesvalg enn jenter. Det bør forskes på hva som påvirker unges valg og hvordan kan man stimulere ungdom til å ta utradisjonelle valg.
* Lærere og lærerstudenter bør gis bevissthet om hvordan man kan arbeide med likestillingsspørsmål i skole og barnehage. Det bør arbeides med hva man kan gjøre i praksis. Hvordan kan man f eks bruke rollemodeller i skole og barnehager? Hvordan man kan få flere menn inn i skole/barnehager?
* Næringslivet bør også tenke langsiktig å se det som en god investering å ha god kontakt med skoler og lærere (eksempel GE).

Omsorg og arbeid i hjemmet
* For å få et mer likestilt Agder må menn ta mer omsorgsansvar for barn, samtidig som det må arbeides og snakkes om normer og forventninger i kvinne- og mannsrollen, mors- og farsrollen. Et senter kan bidra med å forske og sette lys på regionale forskjeller, og så på årsakssammenhenger.

Finansiering av et Senter
* Kommuner kan være med å finansiere et slikt kompetansemiljø ved medlemskap (kontingent), der de får tilgang til (selvvalgte) aktiviteter.
* I forhold til organisasjoner og næringsliv bør Senteret lage en "markedsføringspakke: dette får du igjen!"

Referatet blir lagt på prosjektbloggen: http://senterforlikestilling.blogspot.com

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no