Indikatorer for kjønnslikestilling 2019

På oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD) og våre regionale partnere har Senter for likestilling blitt bedt om å produsere regional statistikk. Vi har utarbeidet den regionale statistikken på SSB Indikatorer for kjønnslikestilling. Senter for likestilling bearbeider statistikken for vår region og sender dette ut til våre kommuner. Fra 2013 har vi valgt å illustrere statistikken på en mer tilgjengelig måte, og på disse sidene kan du nå laste ned oversiktlige og nyttige illustrasjoner.

SSB har valgt ut tolv indikatorer som de anser som viktige og relevante for å beskrive lokal likestilling. Indikatorene er basert på tilgjengelig registerstatistikk to år tilbake i tid. Du kan lese mer om indikatorer for kjønnslikestilling på SSBs hjemmesider og laste ned tallene ikke bare for Agder, men hele landet. Du kan også lese mer om hvordan man måler likestilling mellom kvinner og menn i kommunene, og hvordan likestilling er avhengig av hvor vi bor på SSBs nettsider. Indikatorene for kjønnslikestilling kalles også likestillingsindeksen.

For oversikt over eldre statistikk klikk her.

Se tallene for 2019 nedenfor eller last ned hver figur som et bilde her.

Kommentar til statistikken: 

Andel menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter: på grunn kommunesammenslåingen 01.01.2020 er ikke valgresultatene oppdatert med tall fra kommune- og fylkestingsvalget i 2019. 2019-valget ble gjennomført basert på ny kommunestruktur og i siste halvdel av 2019.

Andel sysselsatte menn og kvinner (20-66 år) som jobber deltid: fra og med 2019-årgangen er perioden 2015-2019 oppdatert med endret metode for å beregne arbeidstid.

Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden: datagrunnlaget er endret fra NAVs sykepenge- og fødselsregister til foreldrepengeregisteret fra og med 2019-årgangen. Dette medfører et tidsbrudd som resulterer i at tall f.o.m. 2019 ikke er direkte sammenliknbare med tidligere årganger.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no