Internasjonal dag for funksjonshemmede 3. desember

Ved slutten av FNs tiår for funksjonshemmede i 1992 besluttet FNs generalforsamling å etablere 3. desember hvert år som Internasjonal dag for funksjonshemmede. Over en milliard mennesker lever med en form for funksjonshemming og 80 prosent av disse bor i utviklingsland. Nedsatt funksjonsevne henger sammen med fattigdom. Mennesker med nedsatt funksjonsevne utgjør omtrent 20 prosent av de som lever i fattigdom i utviklingsland. På verdensbasis er arbeidsledigheten høy blant denne gruppen, de mangler tilgang på utdanning og helsetjenester. Mange samfunn er ikke tilrettelagt for denne gruppen, noe som resulterer i et liv i isolasjon og separasjon fra lokalmiljøet. Norge undertegnet FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2007 og ratifiserte den i juni 2013. Konvensjonen inneholder ikke noen nye, særskilte rettigheter, men stiller bestemte krav til hvordan medlemslandene på best mulig måte kan legge til rette for at også funksjonshemmede kan nyte godt av de universelle menneskerettighetene som er nedfelt i andre FN-konvensjoner. (Hentet fra www.fn.no)
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.