Lekeressurs nytter! Prosjektet gir flere menn i barnehagen

Hvordan kan man nå det politisk satte målet om 20 % menn ansatt i barnehagen? I Lillehammer kommune satser man på å gjøre gutter i ungdomsskolealder kjent med arbeid i barnehage.

  Likestillingssenteret lanser nå rapporten «Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen» hvor de sammen med Østlandsforskning har evaluert denne ordningen i perioden 2009-2015.
Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret

Seniorrådgiver Nina Johannesen ved Likestillingssenteret

Lære ved å leke sammen med barna Lekeressurs er en form for hospiteringsordning, hvor ungdomsskolegutter søker om å jobbe i barnehager. Lekeressursene, som man kaller ungdommene, lærer gjennom å delta i arbeidet i barnehagen. Nærmere 150 ungdomsskolegutter i Lillehammer har de siste årene fått prøve seg som barnehageansatte. Forskerne bak prosjektet sier nå at Lekeressurs bidrar i riktig retning for å få flere menn til å jobbe i barnehage. Flertallet av guttene kan tenke seg å jobbe i barnehage i fremtiden. Prosjektleder har vært Nina Johannesen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, har gjennomført evalueringen sammen med forsker Tonje Lauritzen ved Østlandsforskning. Forskerne sier det er ingen tvil om at det er viktig å få flere menn til å jobbe i barnehage. - En økning av andelen menn til arbeid i barnehage og skole vil fremme kontakten mellom barn og menn, gi større mangfold blant de ansatte, motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked og bidra til å endre kjønnsstereotype forventninger om at kvinner er best egnet som omsorgspersoner for barn, forteller Johannesen. Rapport viser at guttene bidrar mye i barnehagen. Styrerne fremhever blant annet at spesielt kompetansen guttene besitter som følge av alderen de er i virker positivt. - De er i en mellomalder, og er verken barn eller voksne. Det er en annen kompetanse enn de ansatte i barnehagen har og viser seg ved at de leker med barna på en annen måte. De kan lettere leke på samme nivå som barna enn de ansatte gjør. Rollen som lekeressurs innebærer at de ikke har det samme ansvaret og forpliktelsene som de ansatte har, sier seniorrådgiveren. Guttene som er lekeressurs er populære blant alle barna Guttene er ansatt for å leke, samtidig bidrar de med ekstra hender når det gjelder å passe på barna og annet praktisk arbeid som å dekke på bord og dele ut frukt. Det fremheves også at de har en viktig funksjon som rollemodeller overfor ungene. - Guttene er et tilskudd i barnehagehverdagen, og er populære blant barna. I rapporten kommer det tydelig frem at guttene som lekeressurs gir flere positive erfaringer for barnehagen: ·     De har en annen alder enn de øvrige ansatte i barnehagen, og kan bidra med noe de voksne ikke kan ·     De leker annerledes med barna, de både leker og konstruerer samtidig ·     De er ekstra ressurser i lek og aktiviteter ·     De er populære både blant jentene og guttene i barnehagen Forskerne forteller at gjennomgangen viser at tiltaket ser ut til å bidra i riktig retning. Flertallet av guttene kan tenke seg å jobbe i barnehage i fremtiden. Flere av guttene har fått respekt for yrket, og en forståelse av at det er et krevende yrke, men også et morsomt yrke. Et forhold de trekker frem som krevende og spennende er at de har lært at alle barn er forskjellige og krever ulik tilnærming og oppfølging. De erfaringene guttene har gjort seg har bidratt positivt også på et personlig plan for guttene. De har fått erfaring når det gjelder å søke jobb og å være arbeidstaker med de forpliktelsene det medfører. I tillegg har guttene fått utfordret sider ved seg selv som for eksempel tålmodigheten, og å sette grenser overfor barna og hva de vil være med på og hvor mye de vil bli klenget på. Les hele rapporten om evaluering av lekeressurs her >> Og du kan se innslag om Lekeressursene på Nrk Østlandet her >> Likestillingssenteret og Østlandsforskning har evaluert ordningen med lekeressurs i Lillehammer, på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland.  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no