Les vårt arbeidsnotat om hvorvidt CRPD er implementert i kommunene

 

Arbeidsnotatet er skrevet på oppdrag fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og er en undersøkelse av hvordan kommunene arbeider med implementeringen av FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). I undersøkelsen har vi intervjuet representanter for et utvalg kommuner i ulik størrelse, som alle har virksomhetsområder som berøres av konvensjonen, samt representanter for fylkesmannsembetene i samme regioner. I tillegg har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle landets fylkesmannsembeter og foretatt en dokumentanalyse av sentrale dokumenter og et utvalg av kommunale styringsdokumenter.

Sammenholder vi analysen av de ulike datagrunnlagene ser vi at det i stor grad er samsvar mellom hva informantene svarer omkring kjennskap til og arbeid med CRPD på de ulike nivåene. Vi anser derfor å ha et etter omfanget godt grunnlag for å si noe om hvordan det arbeides og hva som kan være hensiktsmessig å gjøre videre. 

Det kommer tydelig fram at ansvaret for å ivareta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er delt mellom etater både på kommune- og fylkesmannsnivå, og sjelden samlet i én stilling eller under ett lederansvar. En hovedutfordring når det skal legges retningslinjer for hvordan fylkesmannsembetene og kommunene skal arbeide med å implementere CRPD blir å legge føringer for hvem som skal ha hvilket ansvar og hvilken grad av kjennskap til detaljene i konvensjonen. Arbeidet som har vært gjort rundt implementeringen av barnekonvensjonen nevnes gjentatte ganger som et godt eksempel på hvordan man kan jobbe langsiktig med å øke kunnskapen om FN-konvensjoner som et overordnet perspektiv i norsk forvaltning.

Samlet sett er vårt funn at det i liten grad er detaljkunnskap om CRPD på kommunenivå i Norge i dag, men at våre informanter anser CRPD som et nyttig verktøy for å kunne sikre en helhetlig tilnærming til å sikre rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og øke bevisstheten om inkludering og tilrettelegging generelt.

Les mer om kartleggingen, funn og metode i vårt 

Arbeidsnotat CRPD

Prosjektet er gjennomført av Linn Cecilie Rotvold Bylund og Lindis Sloan fra KUN, Frøydis Sund fra Likestillingssenteret og Claudia Klostergaard og Kasper Vijn Nome fra Senter for Likestilling. Goro Ree-Lindstad og Åsta Lovise Einstabland har også deltatt i intervjufasen.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no