Likestilling i næringslivet

Lenker
Styrefaglig møteplass - Om arena for møte mellom bedrifter og kompetente, kvinnelige styrekandidater
Kvinnebasen - Kvinnelige kandidater til verv i styrer, råd og utvalg eller lederstillinger
Rapport: Ledelsesorienterte kvinner på Agder (Agderforskning)

Tiltakene som omhandler næringsliv søker å i større grad involvere kvinner i næringsutvikling. Kilde: Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak (May-Linda Magnussen, 2007 Agderforskning)

Næringslivet bør oppfordres til å gi full lønnskompensasjon til fedre i permisjonstiden. Dette vil gjøre det mer attraktivt for menn å ta ut omsorgspermisjon.

Industribedrifter bør oppfordres til å invitere kvinner til infomøte om hvilke muligheter som ligger i deres bedrifter, samt gjennomføre bedriftsbesøk.

Rådgivningstjenesten i grunnskolen og i videregående skole bør få økt kompetanse om kjønn og likestilling. Dette kan bidra til å sikre gode og utradisjonelle yrkesvalg.

Næringslivet bør oppfordres til å initiere etablering av et konsulentfirma med hovedvekt på ingeniørkompetanse, og bevisst søke å å få en høy kvinneandel.

Kommuner og næringslivet bør sammen arbeide for å få lagt ulike forskningsmiljøer til kommunen. Også dette vil gi flere kompetansearbeidsplasser.

Næringslivet bør oppfordres til å etablere grupper for kvinnelige ledere. Slike grupper kan bidra til nettverksbygging og kompetanseheving.

Næringslivet bør oppfordres til å headhunte dyktige, kvinnelige studenter siste studieår for å tilby arbeid til konkurransedyktig lønn.

Næringslivet bør oppfordres til å motivere jenter til å søke teknologifag gjennom bedriftsbesøk, stimuleringstiltak og stipendordninger.

Kommunen og næringslivet bør arrangere egne kurs for kvinnelige etablerere.

Kommunen og næringslivet bør initiere gode ordninger for investeringstilskudd for kvinnelige etablerere overfor Innovasjon Norge.

Kommunen og næringslivet bør organisere egne etablerergrupper for kvinner

Bedrifter er kan:

 • Kartlegge potensielle kandidater internt og løfte opp gode kandidater ved rekrutteringsprosesser
 • Oppsøke potensielle lederkandidater i forkant av at posisjoner blir ledige
 • Tilby deltidsansatte videreutdanning
 • Tilby kvinner med potensiale midlertidige lederstillinger, slik at de kan opparbeide seg erfaring
 • Mentorordninger internt i organisasjonene/bedriftene
 • Opplæring i styrearbeid
 • Lederutviklingsprogram
 • Oppfordre fedre til å ta mer permisjon enn fedrekvoten
 • Få bedrifter/organisasjoner med fokus på mangfold og likestilling til å inspirere andre.
 • Arrangere styrefaglig møteplass (se under)

Næringsutvikling:

 • Samle kvinnelige gründere til samtale om hvordan kommunen kan legge bedre til rette for kvinner
 • Samle potensielle kvinnelige grundere og ha idedugnad om kommunens næringsutvikling.
 • Hva slags bedrifter kunne kvinnene ønske å starte, og hva er drømmejobben?
 • Samarbeid med Innovasjon Norge
 • Bevisstgjøre næringshager eller større bedrifter om betydningen av mangfold
 • Etablererpris for kvinnelige etablerere
 • Gi ut brosjyre som oppfordrer kvinner til å starte for seg selv og trekker frem kvinner som er selvstendig næringsdrivende
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no