Likestillingsarbeid i en kommune

Eksempel på en ideell prosess
Kilde: Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak (May-Linda Magnussen, 2007 Agderforskning)

 1. Kommunen vedtar politisk å arbeide med likestilling
 2. FoU-institusjon, rådmann, ordfører og eventuelt andre aktuelle representanter møtes angående mulig deltakelse i prosjektet. Presentasjon av statistikk og forskning.
 3. Kommunen arrangerer bred idedugnad om likestilling og likestillingsarbeid, for å få innspill til hvilke områder en skal arbeide med. Personer som er aktuelle inn i styringsgruppe er blant de inviterte. Presentasjon av statistikk og forskning.
 4. Kommunen setter ned en styringsgruppe med en leder.
 5. Styringsgruppa bestemmer hvilke områder en skal jobbe med, basert på idedugnad (punkt 3) og samtale med FoU-institusjon. De supplerer eventuelt seg selv med medlemmer når arbeidsområdene er fastsatt, slik at en person fra hver arbeidsgruppe er representert inn i styringsgruppa.
 6. Styringsgruppa bemanner opp bredt sammensatte arbeidgrupper knyttet til de ulike temaområdene.
 7. Styringsgruppa fasiliterer et oppstartsmøte med alle de ulike arbeidsgruppene til stede. Statistikk og forskning presenteres dersom ikke alle har vært med på det tidligere. Arbeidsgruppene får sitt mandat og tidsrammer, og det pekes ut en leder.
 8. Arbeidsgruppene arbeider frem forslag til tiltak i arbeidsmøter, sammen med FoU-institusjon.
 9. Arbeidsgruppene rapporterer inn forslag til styringsgruppa i en samling.
 10. Styringsgruppa fremmer tiltakene de går for politisk.

Som vi ser av punkt 1 mener vi at det ideelle kanskje er at kommunen allerede har et politisk vedtak på å arbeide med likestilling før kontakten med et FoU-miljø, slik at likestillingsfokuset ikke kommer utenfra. Hvis dette ikke er på plass, er det det første en må begynne å arbeide mot.

 • Kommunen skal integrere likestilling i kommuneplanen, samt lage en egen handlingsplan for likestilling. Handlingsplanen skal være tiltaksrettet.

 • Kommunen skal ha et eget likestillingsutvalg som har som ansvar å sørge for at tiltakene i handlingsplanen for likestilling settes ut i praksis.

 • Alle saker som skal til kommunestyret skal ha vært vurdert ift. mulige konsekvenser for likestilling. Det settes opp en ”boks” hvor en kan krysse av for at det er gjort.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no