Likestillingsforum 27.02.09.


Temaet for forumet denne gangen var Kvinner og politikk. Det er generelt for lav kvinneandelen i kommunestyrene i landet, og enda færre i agderfylkene. Formålet med dagen var å bruke forskning for å belyse problematikken og diskutere mulige tiltak.

May-Linda Magnussen, koordinator for forumet, innledet ved å gå igjennom ulik forskning om kvinner og politikk. Størst vekt la hun på en gjennomgang av rapporten ”Likestilte politikere?” (Berglund 2005). En av hovedkonklusjonene er at det generelt er for få kvinner som er medlemmer av politiske partier, og at partiene derfor trenger å jobbe langsiktig med å rekruttere og synliggjøre kvinnelige partimedlemmer, og så sette dem høyt oppe på listene ved valg. Se powerpoint-presentasjonen fra forumet:

Etter lunch ble det diskusjon om hva som er blitt forsøkt for å få opp kvinneandelen i politikken lokalt ulike steder, samt hva en bør fokusere fremover. Noen partier har veldig bevisst rekruttert unge kvinner over flere år, og har nå veldig høy kvinneandel. Ungdomspartiene ble trukket frem som viktige i forhold til dette med rekruttering, og Vågsbygd skoles arbeid for å få opp ungdoms politiske interesse mer generelt ble trukket frem som et godt eksempel. Det kom også frem at det kan være lurt å rekruttere flere kvinner i samme sleng, slik at ikke enkeltkvinner blir gående alene med så å si bare mannlige partikolleger.

Noen har forsøkt en mentorordning, slik at ferske politikere alltid har noen å gå til med spørsmål og usikkerhet av forskjellig slag. Noen har egne kvinneforum eller kvinnekvelder, og har merket seg at kvinnene er mer frempå i slike settinger. Dette går det også an å arrangere på tvers av partigrensene. Det ble hevdet at det hersker en generell politikerforakt en del steder, og at en utfordring er å gjøre det tydeligere for folk hva lokalpolitikk er for noe. Sammensetningen av valgkomiteene ble også trukket frem – er det positivt å sette sammen valgkomiteer bestående av kun menn? Noen mente også at det på nytt er behov for kvinneaksjoner for å få kvinner inn i politikken, siden slike stunt har fungert tidligere. Folk bør også oppfordres til å ”krysse en kvinne”, mente noen.

Av andre ting som kom frem var formen på det politiske arbeidet. Noen mente at arbeidsformene, kanskje med lange møter med lite talebegrensning, demotiverer fra politiske deltakelse. Dette demotiverer kanskje kvinner aller mest, mente noen, fordi de kanskje er ekstra bevisste på hvordan de bruker tiden sin? Det ble sett som negativt at kvinner har en tendens til å ikke føle samme samfunnsansvar som menn, og at dette er noe en bør understreke og jobbe med. Alle har et samfunnsansvar.

Kursing av nye politikere ble trukket frem som viktig for at unge politikere skal føle seg trygge – både kvinner og menn. Samtidig mener mange at kvinner har en tendens til å undervurdere seg selv og sin egen kompetanse, noe som gjør kursing spesielt viktig for dem.

Se også intervju med May-Linda Magnussen og Mette Gundersen i forbindelse med seminaret

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no