Likestillingsforum – Deltid like slitsomt som heltid?

Foto: HIOA

På vårens første likestillingsforum kommer Bente Abrahamsen, seniorforsker (dr.polit.) ved Senter for profesjonsstudier, HiOA.  Deltidsarbeid og deltidsønsker blant helsepersonell (særlig blant sykepleiere) har i mange år vært sentrale forskningstemaer.  Abrahamsen har blant annet publisert en studie av deltid som arbeid-familie tilpasning blant norske og finske sykepleiere (2012).

 

Deltid like slitsomt som heltid?

På forumet presenteres en studie av tidskonflikter blant norske og finske sykepleiere. Noe overraskende viser resultatene at deltidsarbeidende sykepleiere opplever like store problemer med å kombinere arbeid og familie som heltidsarbeidende. Arbeidstid synes å ha liten betydning for tidskonflikter blant sykepleiere med familieforpliktelser. Derimot har vaktbelastningen stor betydning. Tyngre vaktbelastning for deltidsansatte er en viktig forklaring på at deltid oppleves like slitsomt som heltid. Resultatene knyttes til forskjeller i turnusordningen i Norge og Finland.

 Les intervju med Abrahamsen på forskning.no

Tid:29. januar kl. 13:00-15:00

Sted: Sørlandets kunnskapspark. 

Påmelding på denne linken innen torsdag 24. januar: https://eras.uia.no/reg.php?id=749

 

Relevante kronikker:

Deltid like slitsomt som heltid. Tidsskriftet sykepleien 2012 (11) s.80-81

Vil ha full jobb - og tid til familien. Tidsskriftet sykepleien 2010 (8) s. 90-91

Nyutdannete sykepleiere går til eldresektoren. Tidsskriftet sykepleien 2011(10) s. 76-77

 

Relevante publikasjoner:

Abrahamsen, B (2013) Hvorfor har kvinner lavere lønn enn menn? Om preferanser og kjønnsforskjeller i karrierer. I Molander, A. og Smeby, J-C. (red.) Profesjonsstudier ll. Oslo: Universitetsforlaget.

Abrahamsen, Bente, Holte, Kari Anne and Laine, Marjukka (2012) ‘ Work-Family Interference; Nurses in Norway and Finland.’ Professions and Professionalism 2(1):60-74.

 Abrahamsen, Bente (2010), ‘Employment Status and Commitment to Work in Professions.’ Economic and Industrial Democracy 31(1):93-115.

 Abrahamsen, Bente (2009) Forskjeller i kvinners arbeidstid – et spørsmål om preferanser? Sosiologisk tidsskrift 17(4):311-332.

 Abrahamsen, Bente (2007), Female professionals’working hours in the Welfare state Services. Ergonomia 29 (3-4):193-197.

 Abrahamsen, B. (2002) Hvorfor utdanne to pleiere for å få en? Dr.avhandling. Pax Forlag.

 Abrahamsen, B. (2002) Heltid elelr deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Rapport 2002:6. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

 Abrahamsen, B. og Storvik, A. E. (2002). Hvem opplever tidsklemma? Barnefamilienes lønnsarbeid og foreldrenes yrke. Søkelys på arbeidslivet19, 233-242.

 Abrahamsen, Bente (2002), Heltid eller deltid? Kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Report 2002:6. Oslo: Institute for Social Research.

 Abrahamsen, B. (2001). Kvinners arbeidstid og arbeidsvilkår: har deltidsarbeidende dårligere arbeidsvilkår enn heltidsarbeidende? Søkelys på arbeidsmarkedet18,151-159.

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no