Likestillingsforum – Kompromisser og anerkjennelse: Overgang fra utdanning til arbeid.

Orupabo-Julia_150x150

Julia er forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning og tok nylig sin PhD i Sosiologi der. Foto: Kyrre Lien

Forskjellsbehandling i kunnskapsbaserte samfunn begrunnes ofte med kompetanseforskjeller, men formelle kompetansekrav er også tett sammenvevd med mer uformelle egenskaper og kvaliteter som forbindes med kvinner og menn, den etniske minoritet og majoritet. Julia Orupabo presenterer i dette likestillingsforumet sitt doktorgradsprosjekt "Segregerte drømmer og muligheter. Kjønn, etnisitet og ambisjoner på veien inn i arbeidsmarkedet". Hvilke erfaringer, egenskaper og væremåter oppfattes som viktige og verdifulle kompetanseformer hos nye grupper yrkesutøvere? Med utgangspunkt i kvalitative intervjuer med 36 sykepleiere, bioingeniører og datateknologer under utdanning og etter utdanning, viser Orupabo at nyutdannedes oppfattelser av det ideelle i eget fag også handler om kjønn og etnisitet. For å bli den ideelle arbeidstaker oppfatter studentene at det skal mer til enn gode karakterer og faglige prestasjoner. Orupabos studie viser at man må beherske mer uformelle kompetanseformer for å lykkes. I bioingeniørfaget handler dette om å beherske en etnisk norskhet, mens i sykepleie og datafaget er det egenskaper som studentene oppfatter som maskuline som gis verdi. Slike sammenvevninger av kulturelle stereotypier om kjønn, etnisitet og kompetanse både begrenser og muliggjør individers ambisjoner og karrierebeslutninger i overgangen mellom utdanning og arbeid. Julia Orupabo har tatt PhD i sosiologi (2014) fra Universitetet i Oslo, og er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Orupabo jobber med likestillings- og integreringsspørsmål i utdanning og arbeidsmarked. Et sentralt tema i hennes doktorgradsprosjekt var å forstå og forklare hvordan sosial kategorisering og sosial psykologiske prosesser reproduserer etniske og kjønnsmessige ulikhetsstrukturer. Orupabos forskningsinteresser omfatter også nedadgående mobilitet blant høyt utdannede innvandrere og etnisk og kjønnsmessig segregering i arbeidsmarkedet.   Mer info om Orupabo og hennes publikasjoner finner du på uio.no Orupabos avhandling kan du laste ned her. Les oppslag om avhandlingen her.   Andre relevante artikler av Julia Orupabo: Orupabo, Julia 2014. Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk tidsskrift 2014:04. Orupabo, Julia 2014. Kapittel i Liza Reisel og Mari Teigen (red.) Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal norsk forlag.   Tid: 22. januar, kl. 11.00 - 13.00 Sted: NYTT ROM! B2 006, UiA. Påmelding: Innen 16. januar via https://eras.uia.no/reg.php?id=1293

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no