Likestillingsforum – referat

Første møte i Likestillingsforum fredag 29. august 08, 13-15.00 Agderforskning
Neste møte er 24. oktober 11-13.00.
Tilstede: Irene Haugen, Wergelandssenteret, Hanna Aase, Kvinnegründerdagen, og Senter for entreprenørskap, Birgitte Kleivset, Senter for likestilling, Åsta Einstabland, Senter for likestilling, Torill Hogstad, Kristiansand kommune, Anne Aunevik, Kristiansand kommune, Elisabeth Christiansen, Aust-Agder fylkeskommune, Eva-Kristin Eriksen, Fritt valg, Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune, Rune Grimsby, GE Healthcare, Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune, Arve Hansen, Styrer i Eplehagen barnehage og fylkesleder Menn i barnehage (MiB), May-Linda Magnussen, Senter for likestilling og Agderforskning.

 • Presentasjonsrunde
 • Hva er Senter for likestilling og Likestillingsforum?
 • Om seminarer og nettsider i regi av senteret
 • Diskusjon om form og innhold

Etter presentasjonsrunden orienterte May-Linda Magnussen om Senter for likestilling og Likestillingsforum. Senter for likestillings visjon er: Økt individuelt handlingsrom. Senteret skal være en drivkraft for å gjøre likestillingstiltak mer forskningsbaserte. Senteret begynner med arbeid ut fra kjønnsaspektet, der man vet at man har god forskningskompetanse på Agder, men mangfoldsperspektivet og forskningen på dette vil bli kartlagt. Senteret venter på tilsetting av en leder, en professor.

Likestillingsforum 280808
View SlideShare presentation or Upload your own.

Likestillingsforumet er en viktig del av senteret og skal være en samarbeidsarena mellom likestillingsforskere og likestillings"praktikere".

Likestillingsforumet skal være lavterskel og uformelt. Man kan sette opp ulike tema og man bør rekruttere flere fra næringslivet til forumet.

 • "Kvinner og politikk" ble meldt inn som et svært viktig og aktuelt tema på møtet. Kanskje kan også Senteret føre en dialog med Kommunal og regionaldepartementet om hvordan man kan gjøre en regional satsning på kvinner i politikken og lage arrangementer/seminarer på dette temaet?
 • Politiske partier har gjort en god jobb med å rekruttere kvinner, men på valgdagen velger man inn mannlige politikere. Kvinner må være mer synlige i media, det må finnes gode rollemodeller og mentorer som kan veilede, kanskje man lage et seminar om kvinner og politikk, (medie)strategier og verktøy.
 • Ungdom er også en viktig målgruppe innenfor dette temaet, kanskje man kunne gjort noe i forbindelse med unge representanter ved neste skolevalg?
 • KS har laget en oversikt over hva som skjedde ved sist valg. Den kunne man systematisert, laget en oversikt og lært av. May-Linda tar dette videre.

Åsta Einstabland orienterte om hvilke seminarer som skal arrangeres denne høsten i regi av Senteret. Det første seminaret er tirsdag 14. oktober: Likestillingsrapportering i kommuner på Agder (program og påmelding se arrangementskalender).

Vi debatterte videre hva vi bør ta opp på møtene, og hva det bør arbeides med innenfor likestilling i regionen. Det var enighet om at man må jobbe helt grunnleggende, der folk er i hverdagen sin og at det er en kobling mellom levekår og likestilling.

 • Man kunne lage et seminar om likestillingsprosjekter som Female future: hva er erfarninger etter tre år?
 • Man må lage noe på Menn og likestilling. Få menn til å kjenne at de tjener på likestilling. Likestilling handler om menns rettigheter like mye som andre gruppers. Flere norske lover diskriminerer menn. Åsta orienterte om stortingsmeldingen Menn og likestilling som kommer i høst. Fritt valg viser også at det er vanskeligere for unge gutter å ta utradisjonelle valg enn unge jenter.

I den forbindelse ble det en diskusjon om Likestillingsbegrepet. Kan det brukes? Er det forslitt? Bør man heller bruke begrepet "likeverd"? Det ble holdt frem at "Likeverd" er en verdi, mens Likestilling er en aktivitet. Begrepet betinger at man skal endre på noe, og er derfor et mer "krevende" begrep. Likeverd har også blitt brukt som en motsats til likestillingsbegrepet: kvinner og menn skal gjøre forskjellige ting, men verdsettes likt). Man bør holde på likestillingsbegrepet, og jobbe med å få fram innholdet i begrepet.

Etter en engasjerende debatt ble det spilt inn at det bør lages et seminar: Språk er makt - hva er likestilling?

Nettsider http://www.uia.no/sl(er under arbeid) ble vist frem, de skal være ferdige mot slutten av oktober. Innspill og spørsmål kan sendes senterforlikestilling@uia.no

Det ble gitt innspill til form og innhold for forumet.

 • Man kan ha et tema for hvert møte (innspill sendes til May-Linda mlm@aforsk.no)
 • Man kan ta med ressurspersoner og føre en løsningsorientert debatt, og tenke ut lure ting
 • Møtene bør ha en "generell oppdaterings"-del
 • Man bør ha tid til å prate sammen to-og-to, kanskje midt i møtet/under måltid.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no