Likestillingsprisen til Høgskolen i Bergen

Statsråd Tora Aasland tildelte tirsdag 19. januar Likestillingsprisen for 2010 på 2 millioner kroner til Høgskolen i Bergen (HiB). –HiB har en offensiv og reflektert tilnærming til likestillingsproblematikken i høyere utdanning og forskning, sa statsråd Tora Aasland ved overrekkelsen.

Det er fjerde gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Formålet er å styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskingsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) har vurdert og innstilt årets prisvinner.

- Vi trenger fortsatt å styrke og motivere likestillingsarbeidet ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter slik at vi oppnår en bedre kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning. Universitetenes og høyskolenes innsats er avgjørende for å få til bedre likestilling, sier Aasland.

Komiteen har lagt vekt på at HiB har:

  • laget en allsidig handlingsplan og satt av nærmere 2,4 millioner kroner i budsjettet til tiltak
  • fulgt opp handlingsplanen og oppnådd resultater ved at andelen kvinnelige førsteamanuenser har økt med 36 % i perioden 2007- 2010, fra 37,7 % til 51,5 %
  • tilnærmet lik fordeling av publikasjonspoeng mellom kvinner og menn og blant den høyeste kvinneandelen i sektoren. De kvinnelige forskerne ved
  • høgskolen sto for 45 % av publikasjonspoengene i 2009
  • styrket ledelsesforankringen av likestillingsarbeidet, nå også integrert ved den generelle lederutdanningen
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no