Lovverk om likestilling og diskriminering

Det motsatte av likestilling kan defineres som diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier følgende om begrepet diskriminering:

Diskriminering kan forklares som usaklig forskjellsbehandling, eller likebehandling som har et uforholdsmessig negativt resultat. Loven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder og fagforeningstilknyttning. Likestillingsloven åpner for positiv særbehandling på grunn av kjønn dersom hensikten er å oppnå likestilling. Diskriminering skyldes ofte manglende kunnskap og kan foreligge selv om hensikten ikke er å diskriminere. Selv om man kan oppleve at man blir diskriminert på andre grunnlag enn de som er nevnt ovenfor, er det foreløpig kun grunnlagene som er nevnt ovenfor som har et lovfestet vern. I Norge er det Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever likestillings- og diskrimineringslovverket. (www.ldo.no)

Lovverket som omhandler likestilling og diskriminering er fordelt over flere lover, og er tilgjengelige på www.lovdata.no. Direkte lenker til de ulike lovene har du her:

Omtaler av de ulike lovene kan du lese på www.ldo.no. Det mest sentrale i disse lovene er at arbeidsgivere både har  aktivitetsplikt og rapporteringsplikt knyttet til arbeid med likestilling. Se egen sak om Aktivitets- og redgjørelsesplikten.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no