Maskulinitetskulturer i Forsvaret

Senter for likestilling er via professor Ulla-Britt Lilleaas involvert i prosjektet ’Mannskulturer i Forsvaret’, ett prosjekt som Forsvarsdepartementet har tildelt Oxford Research.

Senter for likestilling er via professor Ulla-Britt Lilleaas involvert i prosjektet ’Mannskulturer i Forsvaret’.

Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for Likestilling er gjennom Oxford Research involvert i et prosjekt initiert av Forsvarsdepartement.  I tillegg til senioranalytiker og prosjektansvarlige Dag Ellingsen ved Oxford Research, har professor Michael Kimmel, University of New York, Stony Brook en sentral rolle som medforsker og kvalitetssikrer. Prosjektet ble påbegynt sommeren 2011 og vil løpe ut 2013. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom maskulinitetskulturer i Forsvaret og i hvilken grad disse bidrar til eller står i motsetning til å rekruttere og beholde kvinnelig personell.

Et sentralt spørsmål er i hvilke sammenhenger en militær mannlig profesjonsidentitet er knyttet til utelukkelse av kvinner som likeverdige parter på den militære arenaen. Prosjektet består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Gjennom en spørreskjemaundersøkelse ser vi på holdningsmønstre blant menn i Forsvaret. Vi ser også etter arkivdata i Forsvaret som kan beskrive karakter og omfang av uønskede hendelser som kan være med på å gjøre Forsvaret til et lite attraktivt sted for kvinner. I den kvalitative delen har vi gjennomført en serie intervjuer med sentrale informanter av begge kjønn i ledelse og blant tillitsmenn i militæret. Vi vil gjennomføre casestudier med utgangspunkt i vernepliktige på forskjellige tjenestesteder. Opplever de kulturer og hendelser som gir inntrykk av maskulinitetskulturer som svekker sjansene for likestilling? Hva kjennetegner hendelsene og kulturene? Hvordan oppfattes dette av andre informanter i systemene rundt våre informanter blant de vernepliktige? Studien vil også trekke på erfaringer fra andre land som har arbeidet med likestillingsproblematikk i Forsvaret, samt andre yrker og profesjoner der man har søkt å motarbeide enkjønnete kulturer. Vi har også gleden av å trekke på erfaringene som professor Kimmel har høstet som en av verdens mest erfarne og profilerte pro-feministiske mannsforskere.

Du kan lese mer om prosjektet på Oxford Research sine hjemmesider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no