Masterstipend for UiA-studenter

Senter for likestilling lyser ut fem stipender på kr. 10 000 til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillings- og mangfoldsproblematikk i 2020-2021. (For English version scroll down at this page) 

Likestilling er et tema som kan knyttes til og brukes som er analytisk verktøy i alle fagfelt. Det er ikke et kriteria at likestilling er hovedtemaet i oppgaven, men at det er et sentralt perspektiv som trekkes inn i analysen. Det er ønskelig at oppgavene har et Agder fokus.

Likestilling handler om mer en kjønnslikestilling. Senter for likestilling jobber ut ifra et bredt likestillingsperspektiv. Det vil si at vi er opptatt av alle diskrimineringsgrunnlagene som dekkes av dagens lovverk – Kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, inklusivt fysiske og psykiske tilstander, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder. I tillegg er graviditet, og permisjon ved fødsel eller adopsjon samt omsorgsoppgaver også vernet som et diskrimineringsgrunnlag i dagens lovgivning.

5 STIPEND PÅ KR. 10 000

Oppgaven skal være innenfor følgende områder/behandle følgende temaer:

I tillegg lyses det ut to stipender som skal være knyttet opp i mot vår kompetanseenhet for kjønn- og seksualitetsmangfold:

 • Skeives historie på Agder -  En relevant tilnærming kan være å gjøre dypdykk i arkiver for å finne når, hvem og hvordan kjønn- og seksualitetsmangfold har blitt omtalt på Agder.
 • Valgfritt tema på LHBTIQ i et Agder perspektiv - Relevante problemstillinger kan være knyttet til kompetanse i helsevesenet,  fritidstilbud, opplæring i skolen, interseksjonalitet og religion.

FOR Å SØKE MÅ DU:

 • Skrive en søknad
 • Legge ved en prosjektskisse på maksimum 3 sider som beskriver masteroppgavens tema, problemstilling, valg av teori og metode samt fremdriftsplan
 • Legg ved dokumentasjon av oppdatert karakterutskrift og CV
 • Søknaden sendes til post@senterforlikestilling.org innen 1. oktober 2020

For de som blir innvilget stipend vil halvparten av stipendet utbetales når oppgaveskrivingen starter og veileder er på plass. Det er et krav om at oppgaven fullføres innen våren 2021 og oppnår karakteren C eller bedre for at siste del av stipendet skal utbetales. Vi forventer også at studentene presenterer oppgaven sin på et av våre Forskerforum eller Likestillingsforum våren 2021 eller høsten 2021.

Spørsmål om stipendet kan rettes til asta.l.einstabland@uia.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In English:

Master's scholarship for UiA students

The Center for Gender Equality announces five scholarships of NOK. 10,000 to UiA students who will write a master's thesis on gender equality and diversity issues in 2020-2021.

Gender equality is a topic that can be linked to and used as an analytical tool in all disciplines. It is not a criterion that gender equality is the main theme of the thesis, but that it is a central perspective that is drawn into the analysis. It is desirable that the tasks have a focus on the Agder region.

Gender equality is about more than gender. The Center for Gender Equality works from a broad perspective and we are concerned with all the grounds of discrimination covered by today's laws - Gender, Ethnicity, Religion, Disability (including Physical and Mental Conditions), Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expressions, and Age. In addition pregnancy, and maternity or childbirth leave, as well as care responsibilities are also protected as a basis of discrimination in the current legislation

 

5 SCHOLARSHIPS OF KR. 10 000

The assignment should be in the following areas / address the following topics:

 • Gender segregated educational choices - Relevant issues may be related to causes and measures against gender differences in school, or the consequences of gender gap in segregated educational choices.
 • Racism and discrimination on the grounds of ethnicity and religion - Relevant issues may be related to school, the labor market, voluntary or other as mentioned in the Government's action plan. https://www.regjeringen.no/contentassets/589aa9f4e14540b5a5a6144aaea7b518/handlingsplan-mot-rasisme_uu_des-2019.pdf
 • Optional theme 

In addition, two scholarships will be announced that will be linked to our competence unit for gender and sexual diversity:

 • LGBTQ+ history at Agder - A relevant approach can be to dive deep into archives to find out when, who and how gender and sexual diversity has been discussed at Agder.
 • Optional theme at LGBTQ+ in an Agder perspective - Relevant issues can be related to competence in health care, leisure services, schooling, intersectionality and religion.

TO APPLY YOU MUST:

 • Write an application.
 • Attach a project sketch of a maximum of 3 pages that describes the topic of the master's thesis, research question, the choice of theory and method and the progress plan.
 • Attach documentation of up-to-date transcript and CV.
 • The application should be sent to post@senterforlikestilling.org by October 1, 2020.

For those who are granted a scholarship, half of the scholarship will be paid out when the assignment writing starts and the supervisor is in place. It is a requirement that the assignment be completed by the spring of 2021 and achieve the grade C or better for the final part of the grant to be paid. We also expect students to present their thesis at one of our Research Forum or Equality Forum in spring 2021 or autumn 2021.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no