Nå teller vi deg også 4. mars

Åsta Einstabland fra Senter for likestilling ønsket velkommen til seminaret (Program). Kommuner skal sette inn tiltak og rapportere årlig på likestilling. LDO tar hvert år stikkprøver og gir tilbakemeldning til utvalgte kommuner på om rapporten er godkjent eller ikke.
På dette kurset ble det lagt frem en sjekkliste for kommuner som skal rapportere på tiltak for likestilling i kommunen.

Rådgiver Stian Sigurdsen i LDO om: Hva sier likestillingsloven og hvordan tolker Likestillings- og diskrimineringsombudet lovens krav? (Presentasjon)

Forsker Dag Ellingsen, Agderforskning og SSB: Levekår og likestilling, henger det sammen?

Diskusjon og spørsmål i for hold til levekårsundersøkelsen på Agder. Det ble spurt fra salen om Dag Ellingsen hadde noen tiltak som han ville anbefale for å få opp graden av likestilling i regionen, han svarte da (på Martin Kolbergs vis) "Barnehage, barnehage og barnehag". For å øke kvinnesysselsettingen, må de som vil kombinere barn og jobb ha et alternativ, Forskning viser også at barnehage gir kompetanseheving for barna. Man må også satse på god skole, det finnes mange tiltak for å heve levekår for ungdom, men for å lykkes må man begynne i barnehagealder.

Fra salen undret man seg over agderkvinnenes tilsynelatende mangel på vilje til å være med i verdiskapningen/samfunnslivet. Det at menn f eks kan trappe net i 70-80% stilling mens de har små barn burde da være en gulerot? Noe å hente for begge kjønn her. Claus Jervell sa at kvinner har rett til heltidsabried (i noen kommuner 80% av kvinner jobber deltid) Arbeidet er organisert på en en måte som bygger opp om kjøpnnsforskjeller. Kvinner stopper opp i systemet

Rådgiver Stian Sigurdsen i LDO om: Veiledning om likestillingsrapportering for kommunesektoren

Rådgiver Claus Jervell i LDO om: Kan likestillingsrapportene bli et verktøy for bedre arbeid? LDO legger fram forslag til løsninger og gode eksempler fra utvalgte kommuner. (Presentasjon)

LDO ser på kjønnsfordeling i forhold til (i likestillingsredgjørelsene). Kriteriene for kommunesektoren:

  • LØNN i forhold til kjønn, på ulike/sammelignbare nivåer i kommunen
  • KJØNNSBALANSE
  • ARBEIDSTID heltid/deltid (Viktig graden av UFRIVILLIG deltid)
  • FORELDREFRAVÆR (foreldrpermisjon, fravær ved sykt barn) Fraværet påvirker arbeidsforholdet ditt.
  • KJØNNSPERSPEKTIV i personalpolitikk (f eks seniorpolitikk, hvilke kjønn benytter seg av det?)
  • TILTAK for å fremme likestilling

Mandal har fått skryt for en god redegjørelse. Agder har ekstremt høye tall på deltid. Vegårshei 83% av kvinnene jobber deltid 17% jobber heltid. Kvinner er mer hjemme med sykt barn, Ingen kommuner har tiltak for å legge til rette for jevnere fordeling av foreldrefravær.

Rådgiver Pernille Baardsen, IMDI Sør: Mangfold og integrering

Rådgiver Stian Sigurdsen og Claus Jervell, LDO: Fra 2009 må kommunene rapportere på etnisitet og nedsatt funksjonsevne -hva kreves og hvordan kan det løses praktisk?

Fra rapportering - til aktivt arbeid Utvalgte eksempler på hvordan rapportene kan analyseres og tiltak igangsettes iforhold til: Rekruttering og Fravær.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no