Nasjonal strategi mot vold i nære relasjoner

Klippet fra regjeringen.no:

 

Klikk for pdf.versjon.

Klikk for pdf.versjon.

08.03.2013 la regjeringen fram for Stortinget den aller første meldingen om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

– Dette er en historisk dag. Jeg er stolt og glad over å presentere en stortingsmelding om denne tabubelagte volden. Vold i nære relasjoner rammer mange.  Det er dessuten et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som er høyt prioritert av regjeringen, sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Regjeringen tar med denne meldingen nok et krafttak mot vold i nære relasjoner som lenge ble sett på som en privat sak. Et landsdekkende apparat for dem som lever et liv i frykt med vold er på plass.

Styrker barnehusene. Enda flere barn utsatt for vold og overgrep skal få hjelp, omsorg og behandling hos Statens Barnehus. Tilbudet styrkes nå med to nye barnehus – ett i Sandefjord og ett i Bodø. Regjeringen har da fått på plass ti hus. Bemanningen økes kraftig fra dagens 47 stillinger til totalt 74, hvorav ti til de to nye barnehusene. 25 millioner kroner bevilges ekstra i år. Helårsvirkningen er om lag 30 millioner.

 - Fra å tenke på vold i nære relasjoner som ”husbråk” som resten av samfunnet ikke skulle legge seg opp i, har vi kommet et godt stykke videre, sier Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. – Denne stortingsmeldingen viser at regjeringen ser på vold i nære relasjoner som et samfunnsproblem. Denne uka har jeg vært i FNs kvinnekommisjon og snakket om hvordan vi skal bekjempe vold mot kvinner. Dette angår oss alle. Denne meldinga er et godt bidrag til å ta ett steg videre for å forebygge vold mot kvinner. 

Nytt tilbud for voksne. Gode erfaringer med barnehusene gjør at regjeringen nå vil teste en lignende modell for voksne. Sverige har god erfaring med at politi og tjenesteapparat gir bistand til voldsutsatte i samme lokaler ("Karin" i Malmø). 5 millioner kroner blir satt av til å prøve ut et slikt tilbud.

Alle gravide skal spørres. De som arbeider i helse- og omsorgstjenesten har en viktig rolle i å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep. Det skal derfor innføres nye retningslinjer som sikrer at helsepersonell spør alle gravide om de er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

– Skal vi greie å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot kvinner med barn i magen, må helsepersonell tørre å se – og ikke minst, tørre å handle. Å avdekke vold eller seksuelle overgrep på et tidlig tidspunkt er viktig for den videre helsa til både mor og barn, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Ny organisering av overgrepsmottak. For å styrke kvaliteten er det nå besluttet at tilbudet til barn som har vært utsatt for mishandling eller seksuelle overgrep skal forankres i spesialist­helsetjenesten.  Regjeringen vil vurdere å opprette regionale overgrepsmottak for barn. Også tilbudet til voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep skal forankres i spesialisthelsetjenesten fra 2015.

Styrket samarbeid med frivillige organisasjoner. Samarbeidet skal styrkes gjennom blant annet å etablere en tilskuddordning på 8 millioner kroner årlig som frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke om midler fra.

Mer kunnskap. 10 millioner kroner årlig settes av til et eget forskningsprogram. Voldens helsemessige konsekvenser og hvordan fange opp særlig sårbare grupper, er eksempler på tema det skal forskes nærmere på.

Bedre forebygging. Vold i nære relasjoner koster samfunnet mellom 4,5 og 6 milliarder kroner årlig, og anslagsvis utsettes mellom 75-150 000 i Norge hvert år for slik vold (Vista Analyse 2012). Regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for forebygging og setter av 7 millioner kroner årlig til denne tiltakspakken.

Bedre tilbud til voldsutøvere. Regjeringen vil styrke kompetansen og kapasiteten i behandlingstilbudet til voldsutøvere med 5 millioner kroner.

Stortingsmeldingen følges opp med en handlingsplan i løpet av høsten 2013.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no