Nordisk konferanse om nordisk likestillingspolitikk i et europeiseringsperspektiv 20.-21. juni

Dato: Tirsdag 20. til onsdag 21. juni
Tid: Fra lunsj til lunsj
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo, Norge

Norden har i lang tid knyttet velferd til sin likestillingspolitikk, slik som fedrekvoten, barnehageutbygging og tiltak i arbeidslivet.EU har i større grad hatt et fokus på enkeltindividenes rettigheter med et utvidet likestillingsbegrep langs forskjellsdimensjoner som etnisitet, alder, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Innebærer EUs fokus på individet at den nordiske velferdspolitikken blir marginalisert, eller kan den nordiske modellen og EU-modellen forenes?

Kan vi i det hele tatt snakke om en nordisk likestillingspolitikk? Og i hvilken grad har de nordiske landene siden 1990-tallet vært en eksportør av likestillingspolitikk, og hvor mye har de nordiske landene i nyere tid tilpasset seg internasjonale lovregimer?

Velkommen til foredrag og dialog!

Meld deg på her

Frist: 13. juni. Du kan melde deg på begge eller en av dagene.

Konferansen er gratis og varer fra lunsj til lunsj. Foredragene vil bli holdt på skandinavisk språk.

Konferansen arrangeres av Senter for likestilling, Universitetet i Agder, Universitetet i Aalborg og Lindköping Universitet, og finansieres av NIKK – Nordisk informasjon for kunnskap og kjønn.

Overnatting
Deltakerne bestiller og dekker reise og overnatting selv.

Ved overnatting på Thon Hotel Vika Atrium får deltakere redusert pris på standardrom ved bruk av bestillerkode: 190617UNIV. Rommet må bestilles innen 26. mai. For å bestille rom ring +47 22 33 83 00 eller ta kontakt via e-post vika.resepsjon@thonhotels.no.

Vi håper dere har anledning til å delta. 

12:00 Registrering og lunsj
13:00

Velkommen
Knut Dørum, Professor ved Universitetet i Agder

13:05

Finnes det en europeisk likestillingspolitikk?
Jan Erik Grindheim, Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, prosjektmedarbeider i Civita og leder for Europabevegelsen.

13:25

Samspillet mellom nordisk og europeisk likestillingspolitikk – muligheter og utfordringer
Petter Sørlien, Europakoordinator i Barne- og likestillingsdepartementet

13:45 Spørsmål og dialog
13:55 Pause
14:10

Kvinnevennlig argumentasjon og tolkningsstil i EU-domstolen og dens innvirkning på å forbedre kvinners rettigheter i Norden
Kirsten Ketscher, Professor ved Københavns Universitet

14:30

Likestillingsbyråkratiene: Europeisering i nordisk kontekst?
Laila Nordstrand Berg, Seniorforsker ved Universitetet i Agder og Zuzana Murdoch, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

14:45 Spørsmål og dialog
14:55 Pause
15:10

Etikkens rolle i likestillingsstrategier i akademia: Nordiske og europeiske perspektiver.
Åsa-Karin Engstrand, Lektor og forsker ved Lindköping Universitet

15:40

Kjønn, Excellence og forskningsmidler
Kristine P. Miland, Masterstudent ved Universitetet i Agder

15:50 Spørsmål og dialog
16:00 Ferdig
19:00 Fellesmiddag
08:45 Registrering og kaffe
09:05 Svensk likestilling.
Roger Klinth, Viserektor ved Lindköping Universitet
09:25 Fedrekvote som likestillingspolitikk.
Berit Brandth, Professor ved NTNU i Trondheim
09:45 Pause
10:00 TEMATISK DYPDYKK: RELIGION OG LIKESTILLING
  Religiøse kjønnsmodeller splitter Europa.
Jan Erik Grindheim, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, prosjektmedarbeider i Civita og leder for Europabevegelsen.
 

Ed Brown, Koordinator for IPPFoRB ved Den norske Helsingforskomite

10:50 Pause
11:05 TEMATISK DYPDYKK: LHBTI OG LIKESTILLING
  Likekjønnede familier: Årsak og virkning av nordisk harmonisering.
Hrefna Friðriksdóttir, Professor ved Universitetet på Island
 

Bedre å være diktator enn homo! Om kampen for familieverdier og barns beste i dagens Øst-Europa.
Mina Wikshåland Skouen, Seniorrådgiver ved Den norske Helsingforskomité

Utvikling av lovgivning og policy i Europa og Norden 
Dag-Robin Simonsen, Seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet

12:00 Lunsj

Åsta Lovise Einstabland er leder av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. Senter for likestilling skal samle og styrke forskning og kompetanse på kjønn og likestilling i Agder, styrke utdanning og formidling på dette feltet og være en drivkraft for økt likestilling

Berit Brandth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, Norge Hennes forskningsinteresse er spesielt familiepolitikk, særlig foreldrepermisjon for fedre. Hun har også jobbet mye med kjønn og arbeid-familie problematikk. Et annet forskningsområder er kjønn i landbruk hvor hennes publikasjoner fokuserer på ulike aspekter av maskulinitet og femininitet i landbruksrelaterte områder som teknologi, organisering, familie, kommersielle boliger og gårdsturisme.

Dag-Robin Simonsen er seniorrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet der han er FoU-koordinator på likestillings- og ikke-diskrimineringsområdet, og har et hovedansvar for lhbti-feltet. Dag-Robin deltok i 2008-2009 i utarbeidelsen av Europarådets lhbt-rekommandasjon (CoE CM Rec 2010/5), verdens første og eneste internasjonale juridiske instrument på lhbt-feltet. I 2011-2012 var han prosjektleder for Europarådets LHBT-prosjekt, som hadde til formål å støtte utviklingen av en nasjonal lhbt-politikk i medlemsstatene. Dag-Robin var prosjektleder for utviklingen av de to tverrsektorielle handlingsplanene Norge har laget på lhbti-området.

Ed Brown er koordinator for IPPFoRB ved den norske Helsingforskomité. Han er utdannet innen fagfeltene psykologi, pedagogikk, religionsvitenskap og menneskerettigheter. Han har studert på Pacific Luther University og Concordia University i USA, MF Norwegian School of Theology, Norge og University of Oxford, England. Ed er tidligere avdelingsleder for menneskerettigheter, religions- og livssynsfrihet hos Stefanusalliansen. Hans interessefelt er religions- og livssynsfrihet, livssynsminoritetenes rettigheter, religiøs nasjonalisme og identitetspolitikk, islam, hinduisme og problemstillinger knyttet til kaste diskriminering. Ed er koordinator for International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief/IPPFoRB

Hrefna Friðriksdóttir er professor i familielov ved det Juridiske fakultet, Universitetet på Island. Hrefnas forskningsinteresser inkluderer familierett, barns rettigheter og lov om arv. Friðriksdóttir er formann for Ármann Snævarr - Forskningsinstitutt for familieforhold, medlem av European Commission on Sexual Orientation Law og styremedlem i Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt.

Jan Eirik Grindheim er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, prosjektmedarbeider i Civita og leder for Europabevegelsen. Tidligere har han vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universitetet i Agder, hvor han var ansvarlig for «European Integration Summer School» fra 1999 til 2010. Fra 1996 til 1998 var han europeisk rådgiver ved Universitetet i Oslo og før det førsteamanuensis i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen.

Kirsten Ketscher er professor ved det Juridiske fakult på Universitetet i København, Danmark. Ketscher er også Professor II ved det Juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hennes forsknings- og undervisningsinteresser inkluderer kvinnerett, likestillings- og diskrimineringsrett, EU-rett, danske og europeiske sosiale rettigheter samt velferdsrett.

Kristine Miland er masterkandidat ved studieprogrammet Statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Hennes forskningsinteresser er blant annet kjønn og akademia. Miland hadde praksisplass hos Agderforskning i perioden januar-juli 2016 hvor hun blant annet jobbet med BALANSE-prosjektet til UiA, hvor målet er å øke kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte ved universitetet.

Laila Nordstrand Berg, PhD, er seniorforsker ved Institutt for statsvitenskap og ledelsefag, Universitetet i Agder, Norge. Hennes forskningsinteresser inkluderer reformer og utvikling av offentlig sektor, sammenlignende studier av offentlig administrasjon, organisasjonsteoretiske emner, ledelse av helsesektoren og høyere utdanning, samt genderstudier. Berg er også prosjektkoordinator ved Universitetet i Agder, i dette prosjektet studeres endringer i betingelse for ledelse av høyere utdanning og implikasjoner for undervisning og forskning, innen de nordiske landene.

Mina Wikshåland Skouen er Seniorrådgiver for LHBTI-spørsmål i Den norske Helsingforskomité (www.nhc.no), hvor hun jobber med seksuelle- og kjønnsminoriteters rettigheter i Øst-Europa og på Vest-Balkan. Hun er i ferd med å ferdigstille sin masteroppgave i Demokratibygging ved Universitet i Bergen om hvordan russisk NGO-lovgivning påvirker LHBTI-organisasjoners arbeid.

Petter Sørlien er europakoordinator i Barne- og likestillingsdepartementet. Han var tidligere likestillings- og ikke-diskrimineringsråd ved Norges EU delegasjon i Brussel (2009 -2013) og har blant annet arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet, Europakommisjonens DG Enterprise og Europakommisjonens delegasjon til Tyskland i Berlin. Sørlien er utdannet Cand.Polit. i statsvitenskap med vekt på Europastudier fra Universitetet i Oslo og Universität Konstanz, Baden Württemberg.

Roger Klinth er viserektor og universitetslektor i kjønnsforskning ved Linköping Universitet, Sverige. Hans forskningsinteressert inkluderer familie- og likestillingspolitikk, med særskilt fokus på spørsmål rundt maskulinitet og farskap, og da spesielt interesse for fedrekvote, både i Sverige og internasjonalt. I sin forskning har Klinth problematisert grunnleggende strukturer i den svenske diskursen om kjønn, likestilling og foreldreskap. Han er medlem i styringsgruppen for Swedish Network for Family och Kinship Studies.

Zuzana Murdoch er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Agder, Norge. Hennes forskningsinteresser omfatter EU-institusjoner, rolle og innflytelse av administrasjonen i EUs styring, og integrerings/sosialiseringsprosessen av (inter)nasjonale byråkrater involvert i det. Hun har også jobbet med sosio-demografisk representasjon i offentlige byråkratier - herunder kjønns(u)balanse i slike institusjoner.

Åsa-Karin Engstrand er dosent i arbeidsvitenskap og universitetslektor i bedriftsøkonomi ved Linköpings universitet (LiU), Sverige. Hennes forsknings- og undervisningsinteresser inkludere etikk, genus, interseksjonalitet, likestilling og kjønnslikestilling. Engstrand leder for Forum for kjønnsforskning og likestillings ved LiU og er programansvarlig for masterprogrammet Gender Studies.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no