Nordisk samarbeid mot seksuell trakassering i helsesektoren

I 2018 fikk Senter for likestilling, sammen med Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner, innvilget midler fra Nordisk Ministerråd til et toårig NIKK prosjekt om seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. Prosjektet med foreløpige resultater ble presentert på den nordiske konferansen 19.september #MeToo: Moving forward , ved prosjektleder Åsta Lovise Eintabland, leder av Senter for likestilling.

Formålet med prosjektet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for metodeutvikling og økt kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden.

22.-24.september ble andre nettverks samling for prosjektgruppen gjennomført i Akureyri kommune på Island. Under samlingen ble resultatene fra prosjektets fokusgruppeintervjuene og spørreundersøkelsen i de tre kommunene presentert. Rapportene kan lese her:

Funn viser blant annet at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering fra brukere og pasienter. Undersøkelsen viser også at det er en høy tålegrense og toleranse for å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og at det regnes som "en del av jobben", noe som fører til at få rapporterer om hendelsene.

 

Last ned rapportene nedenfor:

NIKK 2018-2020 - Rapport 1 - En kartlegging av lovverk, omfang, retningslinjer og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren på kommunalt og nasjonalt nivå i Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner

NIKK 2018-2020 - Rapport 2 - Spørreskjemaundersøkelse

NIKK 2018-2020 - Rapport 3 - Fokusgruppeintervjuer

ENGLISH VERSION OF THE THREE REPORTS HERE: End report NIKK 2018-2020

Det skal med utgangspunktet i disse resultatene og tidligere kartlegging av lover og forskrifter, prosedyrer og handlingsplaner på nasjonalt, kommunalt og enhets nivå, utvikles et veiledningsmateriale/verktøy som skal ligge tilgjengelig ute på arbeidsplassene i kommunene. Under nettverks samlingen ble det holdt en workshop hvor partnerne brukte designtenkning som en metode til å utvikle et anvendelig verktøy. Verktøyet/veiledningsmaterialet skal være ferdig 1.mars og lanseres på den nordiske konferansen om seksuell trakassering i helsesektoren i april 2020.

Publisert 04.10.2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no