Nordisk samarbeid mot seksuell trakassering i helsesektoren

I 2018 fikk Senter for likestilling, sammen med Akureyri, Arendal, og Eskilstuna kommuner, innvilget midler fra Nordisk Ministerråd til et toårig NIKK prosjekt om seksuell trakassering på arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. NIKK - Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, er et nordisk samarbeidsorgan under Nordisk Ministerråd. Prosjektet med foreløpige resultater ble presentert på den nordiske konferansen 19.september #MeToo: Moving forward , ved prosjektleder Åsta Lovise Eintabland, leder av Senter for likestilling.

Formålet med prosjektet er å utvikle et nordisk erfaringsbasert nettverk som gir rom for metodeutvikling og økt kompetanse og bevissthet knyttet til forebygging og håndtering av seksuell trakassering i helsesektoren i utvalgte kommuner i Norden.

22.-24.september ble andre nettverks samling for prosjektgruppen gjennomført i Akureyri kommune på Island. Under samlingen ble resultatene fra prosjektets fokusgruppeintervjuene og spørreundersøkelsen i de tre kommunene presentert. Rapportene vil bli publisert i løpet av høsten.

Funn viser blant annet at unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering fra brukere og pasienter. Undersøkelsen viser også at det er en høy tålegrense og toleranse for å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og at det regnes som "en del av jobben", noe som fører til at få rapporterer om hendelsene.

Det skal med utgangspunktet i disse resultatene og tidligere kartlegging av lover og forskrifter, prosedyrer og handlingsplaner på nasjonalt, kommunalt og enhets nivå, utvikles et veiledningsmateriale/verktøy som skal ligge tilgjengelig ute på arbeidsplassene i kommunene. Under nettverks samlingen ble det holdt en workshop hvor partnerne brukte designtenkning som en metode til å utvikle et anvendelig verktøy. Verktøyet/veiledningsmaterialet skal være ferdig 1.mars og lanseres på den nordiske konferansen om seksuell trakassering i helsesektoren i april 2020.

Publisert 04.10.2019 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.