Notat 20. juni

ANGÅENDE SENTER FOR LIKESTILLING VED HØGSKOLEN I AGDER

Undertegnede ber med dette styret om å sette i gang et forprosjekt med det formål å utrede planer for et kompetansesenter for likestilling ved Høgskolen i Agder. Prosjektstart 1. august 2007.

Bakgrunn for forslaget er følgende: Høsten 2006 anmodet Agderrådets likestillingsråd Høgskolen i Agder om å etablere et kompetanseforum for likestilling. I februar 2007 nedsatte rektor et utvalg: Birgitte Kleivset, HiA (leder), May-Linda Magnussen, Agderforskning, Anne Karen Aunevik, Kristiansand kommune, Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune og Imi Vegge, KS. Utvalget fikk i oppgave å skissere et kompetanseforum for likestilling med basis i Høgskolen. Utvalgets foreløpige konklusjoner er vedlagt.

I et besøk ved Barne- og likestillingsdepartementet 30. mars redegjorde Bjarne Markussen (koordinator for Likestillingsstudiet) for Likestillingsstudiet, Likestillingskonferansen og likstillingsrelatert forskning ved HiA. Statsråd Karita Bekkemellem gav en positiv respons på HiAs arbeid og ga uttrykk for at hun var villig til å satse ekstra på Agderfylkene. Departementet har også understreket nødvendigheten av et godt utbygd nettverk.

Slik vi ser det, er det liten tvil om at det både er et behov og en interesse for et kompetansesenter som kan drive forskning, undervisning, formidling og bistå regionen med tilrettelegging av likestillingsarbeid. Dette vil også markere HiA som en aktør i utviklingen av regionen.

Forprosjektets mål bør være:
Å definere formål for et Senter for likestilling
Å foreslå organisasjonsmodell og samarbeidspartnere
Å foreslå en finansieringsmodell

Vi foreslår at det nedsettes en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektgruppa får ansvar for å utarbeide en rapport som leveres til høgskolestyret innen 30. november 2007.

Vi foreslår følgende sammensetning av styringsgruppe:
Rektor eller viserektor ved HiA
Administrerende direktør ved Agderforskning
Koordinator ved likestillingsstudiet
Forsker ved HiA

Vi foreslår følgende sammensetning av prosjektgruppe:
· Leder
· Forskere ved HiA og Agdeforskning
· Representanter fra arbeidslivsorganisasjoner: NHO og LO
· Representanter fra offentlig sektor: Agderrådet, Kristiansand kommune, fylkeskommuner, Kommunenes sentralforbund
· Studentrepresentant fra Likestillingsstudiet· Sekretær, HiA

Som leder foreslår vi May-Linda Magnussen, Agderforskning.
Tidsramme for forprosjektet: 1. august til 30. november.

Økonomiske behov: Utgiftene vil fortrinnsvis dekke frikjøp av prosjektgruppas leder og sekretær.

Estimat:
Frikjøp av prosjektleder og -sekretær i prosjektperioden (inkl sosiale og indirekte kostnader): kr 150 000.
Diverse utgifter (reise, rekvisita og lignende): kr 10 000.

Estimat: samlede utgifter: kr 160 000.

Likestillingsstudiet vil dekke kr 10 000
Agderforskning vil dekke kr 10 000
Kristiansand kommune vil dekke kr 30 000
Vest-Agder fylkeskommune vil dekke kr 30 000
Aust-Agder fylkeskommune vil dekke kr 30 000
HiA oppfordres til å bidra med kr 50 000 til forprosjektet.

Likestilling er et viktig satsningsområde i Agderregionen. Flere aktører i regionen har signalisert økonomisk vilje til å støtte forskning og utvikling innen et fremtidig Senter for likestilling. Barne- og likestillingsdepartementet stiller seg positive til ideen om et Senter for likestilling ved Høgskolen i Agder.

av Bjarne Markussen (koordinator, Likestillingsstudiet)Birgitte Kleivset (leder av arbeidsgruppe for Kompetanseforum for likestilling)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no