Ny rapport fra PWC: “Investing in gender equality”

Stemmer det at likestilling lønner seg? Eller er det bare en påstand uten rot i virkeligheten?

Hittil har det vært få analyser av hvorvidt nordiske selskaper som er gode på likestilling også gjør det bedre i business. En fersk rapport, gjennomført av PwC, gir oss nå svar. Rapporten tar for seg de 65 største, nordiske selskapene på børsen i Oslo og Stockholm.

Rapporten inneholder i tillegg til analysen av de største skandinaviske selskapene på børs, en gjennomgang av litteraturen på dette feltet, funn fra intervjuer med forvaltere som bruker likestilling som en variabel i sine investeringer, samt en håndbok for investorer som vil ta hensyn til likestilling i sine investeringer. Storebrand og CARE, som har samarbeidet om rapporten, ønsker å løfte fram FNs bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene, som et mål for langsiktig og økonomisk verdiskapning – ikke bare et rettighetsspørsmål.

Funn fra rapporten viser blant annet til at de nordiske selskapene som har over gjennomsnittet kvinnelig representasjon både i styrer og i toppledelsen synes å ha den minst volatile veksten, samt færre negative resultater over de siste fem årene blant alle selskapene som ble analysert. Med andre ord, mens de mest varierte selskapene kanskje ikke vokser så fort som sine kolleger i form av inntekter og egenkapital, har disse selskapene mer stabil vekst og færre negative resultater.

Rapporten viser til flere mulige positive effekter ved  kjønnsdiversitet i næringslivet

Les hele rapporten her

Senter for likestilling har de siste tre årene jobbet med å utvikle og formidle kunnskap og informasjon om mangfold som verdiskapende. Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. De siste to årene har vi blant annet sittet i komiteen for å utvikle den norske standarden for mangfoldsledelse. Standarden ble lansert i august 2018 og var et nybrottsarbeid også i internasjonal sammenheng. Det jobbes nå for at standarden skal bli en internasjonale standard.

Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk. Senter for likestilling ved UiA kan fra 2020 imøtekomme næringslivets behov for kompetanse på feltet ved å tilby en etter- og videreutdanning på masternivå innen mangfoldsledelse.

 

Publisert 03.07.2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no